SORU BANKASI Filtrele

Baş Öğretmenlik Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerde analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey kazanımların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek en uygun yöntemdir?

A) Sunuş B) Problem Çözme
C) Soru-Cevap D) Anlatım
E) Gösterip yaptırma

Soru 2

Okulda başarının ölçüsünü not olarak görenler, karnesinde yüksek not bulunan öğrencileri daha iyi öğrenmiş kabul ederler. Oysa bence, yüksek not alanların çoğu, iyi öğrenenler değil, iyi ezberleyenlerdir.

Aşağıdakilerden hangisinin kanıtlanması bu görüşe destek oluşturur?

A) Öğretimin öğrenci merkezli değil, öğretmen merkezli olduğunun
B) Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunun
C) Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığının
D) Öğrenci notlarının, öğretmenin kanılarından etkilendiğinin
E) Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunun

Soru 3

Farklılaştırılmış bir sınıf ortamında öğretim süreci, zeka alanlarına göre şekillendirilir. Bloom´un taksonomisine göre altı üst düzey düşünme becerisinden hareketle öğretmenlerden derslerin uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmalarını beklemektedir. Bu noktada aşağıdakilerden hangisi Bloom´un taksonomisine uymayan düşünce becerilerinden biridir?

A) HatırlamaB) KavramaC) Düşünme
D) AnalizE) Uygulama

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “değerlendirme biçimi”ne göre program değerlendirme çeşididir?

A) Biçimlendirici değerlendirme
B) Uzman Değerlendirme
C) İnformal değerlendirme
D) Hedefe dayalı değerlendirme
E) External değerlendirme

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi öğretim stratejilerinin çeşitliliği aracılığıyla öğrenci çeşitliliğine yanıt vermek olarak ifade edilebilir?

A) Özgün eğitim B) Örgün eğitim
C) Kişiselleştirilmiş öğretim D) Farklılaştırılmış öğretim
E) Değiştirilmiş eğitim

Soru 6

Eğitimde "bilişsel gelişim kuramı" olarak ifade edilen kuram hangi eğitimciye dayandırılmaktadır?

A) VygotskyB) Jean PiagetC) Gardner
D) Gregory & ChapmanE) Bloom

Soru 7
 1.  Öğretmenden öğrenciye-öğrenciden öğretmene doğru iki taraflı olarak öğrenmeyi teşvik eden sosyal etkileşimler önem taşımaktadır.
 2. Öğrenme sürecinde bireyin kendisinden daha bilgili birine (öğretmen, koç veya akıl hocası) ihtiyacı bulunmaktadır.
 3. Öğrenciler kendilerinin ulaşabilecekleri veya bir rehber eşliğinde başarabilecekleri bir görev üzerinde çalıştıklarında daha etkili bir şekilde öğrenirler.
 4. Öğretmenlerden derslerin uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde bulundurmaları beklenmektedir.

Yukarıdakilerden hangileri Vygotsky´nin sosyal gelişim yapılandırmacı öğrenme teorisinin ilkelerindendir?

A) I, IVB) I, II, IVC) I, II, III
D) II, III, IVE) I, II, III, IV

Soru 8
 1. Sınıfında farklılaştırılmış öğretim uygulayan bir öğretmen, sınıfını tanır ve öğrencilerini gelişimsel olarak en üst düzeye çıkarmak için onların her birinin güçlü ve zayıf yönlerini besler
 2. Farklılaştırılmış öğretim, eğitim kalitesini yükseltirken öğrenmenin derinlemesine gerçekleşmesinin temelini oluşturur. Bu temele sahip öğrenciler diğer bireyler arasında farklılığını hissettirerek sürükleyici rol oynarlar.
 3. Farklılaştırılmış bir sınıf ortamında öğretim süreci, zekâ alanlarına göre şekillendirilir. Öğretmenler derslerin uygunluğunu ve karmaşıklığını göz önünde bulundurarak bu süreçlerden faydalanır
 4. Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin öğrenme geçmişlerini, hazırbulunuşluk düzeylerini, ilgi alanlarını ve öğrenme profillerini derslere dâhil ederek birçok öğrenci için aktif öğrenme fırsatlarını artırır

Yukarıdakilerden hangileri farklılaştırılmış eğitimin sağladığı faydalardandır?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I, III ve IV
D) II, III ve IVE) I, II, III ve IV

Soru 9

Farklılaştırılmış bir sınıf ortamında öğretim süreci, zekâ alanlarına göre şekillendirilir. Aşağıdakilerden hangisi Bloom´un tanımladığı zeka alanlarından birisi değildir?

A) HatırlamaB) KavramaC) Uygulama
D) AnalizE) Beceri

Soru 10

1. Güçlü bir sınıf topluluğu, grup üyelerinin her biri için öğrenmeyi destekler.
2. Nitelikli öğretim programı her bireye özeldir.
3. Bazı öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir.
4. Süreç içerisinde devam eden değerlendirme duyarlı öğretim hakkında bilgi verir.
5. Farklılaştırılmış bir sınıfta, öğrencilerin kendi özel ihtiyaçları için tasarlanmış üzerinde benzer bir hazırlık düzeyine sahip akranlarıyla çalışmaları gereken zamanlar vardır.

Yukarıdakilerden hangileri farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkelerindendir?

A) 1 ve 2B) 2 ve 3C) 1, 4 ve 5
D) 1, 4 ve 5E) 2, 3, 4 ve 5

Soru 11
 1. Eleştirel düşünme
 2. Açık uçlu problemleri çözme
 3. Yaratıcı ve girişimci düşünme
 4. İletişim kurma ve işbirliği yapma
 5. Finans sağlık ve yurttaşlık sorumluluklarını üstlenme

Yukarıdakileden hangileri eğitimde 21.yy becerileri olarak ortaya çıkmıştır?

A) 1, 2, 3 ve 4B) 1, 2, 4 ve 5C) 1, 3, 4 ve 5
D) 2, 3, 4 ve 5E) 1, 2, 3, 4 ve 5

Soru 12

Öğrencilerin öğrenme geçmişlerini, hazırbulunuşluk düzeylerini, ilgi alanlarını ve öğrenme profillerini derslere dâhil ederek birçok öğrenci için aktif öğrenme fırsatlarını arttıran eğitim kuramı hangisidir?

A) Bilişsel öğretim B) Farklılaştırılmış öğretim
C) Deneyimsel öğretim D) Genelleştirilmiş öğretim
E) Değiştirilmiş öğretim

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış eğitimin uzun vadeli hedeflerinden birisidir?

A) Temel eğitimi geliştirmek
B) Seviyeyi en üst düzeye çıkarmak
C) Yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmek
D) Öğrenme öncesi ortam hazırlamak
E) Öğrenileni yaşam biçimi haline getirmek

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış bir sınıfta öğrencilerin bireysel faklılıklardan biri değildir?

A) Geçmiş deneyimleri B) Hazırbulunuşlukları
C) ilgi ve öğrenme profilleri D) Kişisel özellikleri
E) Öğrenme biçimleri

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü bir konuya odaklanmasına neden olan bir duyguyu ifade eder?

A) ilgiB) SezgiC) Deneyim
D) BakışE) Dürtü

Soru 16
 1. istasyon,
 2. merkezler,
 3. ajanda,
 4. bilişsel yaklaşım
 5. karmaşık öğretim,

Yukarıda verilenlerden hangileri faklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerdendir?

A) 1, 2, 3 ve 4B) 1, 2, 3 ve 5C) 1, 3, 4 ve 5
D) 1, 2, 4 ve 5E) 2, 3, 4, ve 5

Soru 17
 1. yörünge çalışmaları,
 2. giriş noktaları,
 3. öğrenme sözleşmeleri
 4. katlı öğretim

Yukarıda verilenlerden hangileri faklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerdendir?

A) Yalnız 1 ve 2 B) 1, 2, ve 3
C) 1, 3 ve 4 D) 2, 3 ve 4
E) 1, 2, 3 ve 4

Soru 18

Faklılaştırılmış öğretimde öğrenme merkezlerini istasyonlardan ayıran en önemli özellik hangisidir?

A) Aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır
B) Eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktiviteleri gerçekleştirilir
C) İstasyonlar, aynı ortamdadır. Merkezlerse farklı faklı ortamlarda oluşturulur
D) Öğrenciler istasyonlardaki aktivitelerle pratik yapabilir
E) Öğrenme merkezlerinde her öğrenci için farklı görevler verilir

Soru 19

Derse destek olmak amacıyla belirli bir zaman diliminde tamamlanmak üzere herbir öğrenciye farklı görevlerin verildiği eğitim stratejisi hangisidir?

A) Yörünge çalışması B) Öğrenme ajandası
C) Karmaşık öğretim D) Öğrenme istasyonu
E) Katlı öğretim

Soru 20
 1. Öğretim öncesinde
 2. Öğretim sırasında
 3. Öğretim sonrasında

Faklılaştırılmış öğretimde yukarıda verilen değerlendirme tekniklerinin hangilerinden yararlanılır?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...37
37 Sayfada Toplam 726 soru listeleniyor