SORU BANKASI Filtrele

Ceza Hukuku / Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kişilere karşı suçlardan birisi değildir?

A) Aile düzenine karşı suçlar
B) Hayata karşı suçlar
C) Hürriyete karşı suçlar
D) Malvarlığına karşı suçlar
E) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı suçlardan birisidir?

A) Hayata karşı suçlar
B) Devlet sırlarına karşı suçlar
C) Hürriyete karşı suçlar
D) Anayasal düzene karşı suçlar
E) Kamu güvenine karşı suçlar

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi millete ve devlete karşı suçlardan birisi değildir?

A) Millî savunmaya karşı suçlar
B) Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar
C) Devlet sırlarına karşı suçlar
D) Yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar
E) Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar

Soru 4

"Bir memur ile herhangi bir kişi arasında gerçekleştirilen ve memurun yetkilerinin icrası ile ilgili bir iş için diğerinden hakkı olmayan bir karşılık kabul etmesi sonucunu doğuran bir anlaşmadır." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap

Soru 5

"Görevi nedeniyle kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmek." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap

Soru 6

"Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulması için bir kimseye baskı yapan kamu görevlisinin, işlemiş olduğu suçtur." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı suçlardan birisi değildir?

A) Genel tehlike yaratan suçlar
B) Adliyeye karşı suçlar
C) Kamu barışına karşı suçlar
D) Bilişim alanında suçlar
E) Genel ahlaka karşı suçlar

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi millete ve devlete karşı suçlardan birisidir?

A) Devletin güvenliğine karşı suçlar
B) Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
C) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
D) Ulaşım araçlarına veya sabit platformlara karşı suçlar
E) Genel ahlaka karşı suçlar

Soru 9

Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Ceza Kanunu'na göre takibi şikâyete bağlı suçlardan değildir?

A) Konut dokunulmazlığını ihlal
B) Mala zarar verme
C) Kamu görevlisine hakaret
D) Güveni kötüye kullanma
E) Özel hayatın gizliliğini ihlal

Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Ceza Kanunu'na göre takibi şikâyete bağlı suçlardandır?

A) Kullanma hırsızlığı
B) Cinsel taciz
C) iş ve çalışma hürriyetini ihlal
D) Haberleşmenin gizliliğini ihlal
E) Hepsi

Soru 11

Aşağıdaki durumlardan hangisinde bir suçla ilgili olarak dava zaman aşımı kesilir?

A) şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması
B) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi
C) şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi
D) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa mahkûmiyet kararı verilmesi
E) Hepsi

Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri davanın düşmesine sebep olamaz?

I. Af
II. Zaman aşımı
III. Ön ödeme

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIIE) I, II ve III

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kişilere karşı suçlardan birisidir?

A) Anayasal düzene karşı suçlar
B) Çevreye karşı suçlar
C) şerefe karşı suçlar
D) Kamunun sağlığına karşı suçlar
E) Millî savunmaya karşı suçlar

Soru 14

"Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlama." tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Zimmet B) Rüşvet
C) Denetim görevinin ihmali D) Görevi kötüye kullanma
E) irtikap

Soru 15

Ceza hukuku ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ceza müeyyidesinin uygulanmasını gerektiren hukuki ihlallerin nelerden ibaret olduğunu gösteren hukuk dalıdır.
B) Yalnızca cezalar için geçerli temel ilkeleri inceler.
C) Toplum düzenini sağlayan kuralların yalnızca bir kısmıdır.
D) Cezalandırıcı ve koruyucu fonksiyonları vardır.
E) Genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Soru 16

Aşağıda verilen şartlar ceza hukukunun hangi ilkesinin gerekleridir?

Kusursuz bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz.
Ceza failin kusurunun derecesini aşamaz.
Ceza failin hak ettiğinden az olamaz.

A) Hukuk devleti ilkesi
B) Kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi
C) Kanunilik ilkesi
D) Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
E) insan haysiyetinin korunması ilkesi

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kanunilik ilkesinin şartlarından birisi değildir?

A) Kıyas yasağı
B) Örf âdete dayanılarak suç oluşturma ve ceza verme yasağı
C) Aleyhe kanunun geçmişe yürütülmesi gerekliliği
D) Belirlilik
E) idarenin düzenleyici işlemlerle suç oluşturması ve hürriyet bağlayıcı ceza vermesi yasağı

Soru 18

Ceza hukukunun kaynakları aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?

I. Anayasa
II. Türk Ceza Kanunu
III. Uluslararası sözleşmeler

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIIE) I, II ve III

Soru 19

Suç işleyen kimsenin sıfatına bakılmaksızın yargılanması ve cezalandırılması Ceza Hukuku'nun temel ilkelerindendir. Ancak yaptıkları görevin niteliği göz önüne alınan bazı kişiler açısından istisnalar söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu istisnalardandır?

A) Cumhurbaşkanına ait istisnalar
B) Yasama dokunulmazlığı olanlara ait istisnalar
C) Diplomatik dokunulmazlığı olanlara ait istisnalar
D) Uluslararası sözleşmelerle belirlenen görevli kişilere ait istisnalar
E) Hepsi

Soru 20

Suç işleyen failin yargılanabilmesi için bir takım gerekliliklere ihtiyaç vardır. Bunlar aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?

I. Ön şartlar
II. Cezalandırılabilme koşulları
III. Kişisel cezasızlık nedeni

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIIE) I, II ve III
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 48 soru listeleniyor