SORU BANKASI Filtrele

Coğrafi Bilgi Sistemleri / Soruları

Soru 1

Coğrafi veriler, vektörel veri modelinde tıpkı bir çizgisel harita görünümüne sahiptir. Bu görünümde, nokta, çizgi ve poligonların temsil ettikleri ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Sabit alanların çok küçük boyutlu şekiller,
II. Süreklilik ve alan özelliği gösteren yine çok küçük boyutlu coğrafi varlıklar,
III. Homojen yapıya sahip bütünlük gösteren coğrafi varlıklar

A) II. Noktalar, I. Çizgiler, III. Poligonlar
B) I. Noktalar, III. Çizgiler, II. Poligonlar
C) I. Noktalar, II. Çizgiler, III. Poligonlar
D) III. Noktalar, II. Çizgiler, I. Poligonlar
Soru 2

Coğrafi varlıklar aşağıdakilerden hangisi veya hangilerine benzetilerek bilgisayarda depolanır ve sunulur?

I. Nokta şekline,
II. Çizgi şekline,
III. Poligon şekline

A) Yalnız B) Yalnız III
C) I, II ve III D) Yalnız II
Soru 3

Bir coğrafi bilgi sisteminde, temel topolojik fonksiyonları yerine getirmek için üç temel topolojik veri yapısı mevcuttur.

Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan biridir?

I. Çizgi düğüm topolojik veri yapısı,
II. Poligon çizgi topolojik veri yapısı,
III. Sol sağ topolojik veri yapısı

A) Yalnız II B) Yalnız I
C) II ve III D) I, II ve III
Soru 4

Aşağıda verilenlerden hangisi CBS'de verilerin toplanmasında izlenen yöntemlerden biri değildir?

A) Yersel ölçme yöntemleri
B) Sorarak öğrenme
C) Mevcut haritaların elle sayısallaştırılması
D) Fotogrametrik yöntem
Soru 5

Analog verilerin CBS açısından kullanılabilir olması için bu verilerin sayısallaştırılması yani dijital hâle dönüştürülmesi gerekmektedir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu amaçla kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Çizim şeklinde sayısallaştırma
B) Otomatik sayısallaştırma
C) Klasik sayısallaştırma
D) Ekrandan sayısallaştırma
Soru 6

"Birbiri ile ilişkili veriler topluluğudur, sadece veriler yığınını değil bunlar arasındaki ilişkileri de saklar." Bu tanım aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?

A) Uygulama programları
B) Veri tabanı
C) Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
D) Veri tabanı yöneticisi
Soru 7

"Veri tabanı üzerinde her türlü yetkiye sahip olan kişidir. Veri tabanının tasarımı, üzerinde gerçekleştirilecek değişiklikler, kullanıcılara gerekli izinlerin verilmesi gibi çeşitli fonksiyonları gerçekleştirmekle sorumludur." Bu tanım, aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?

A) Veri tabanı yöneticisi B) Veri tabanı yönetim sistemi
C) Varlık D) Gerçek dünya
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi veri tabanında depolanmak üzere seçilen varlığa ilişkin ayırt edici özellikleri ifade eder?

A) Kayıt B) Öz nitelik
C) Anahtar D) Meta veri
Soru 9

Bir meta veride bulunması gerekli bilgiler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Meta verinin tipi,
II. Meta verinin adı,
III. Öz nitelikleri,
IV. Her bir öz niteliğin kayıt uzunluğu,
V. Birincil ve ikincil anahtarlar şeklindedir.

A) Yalnız III B) I, II, V
C) I, II ve III D) Hepsi
Soru 10

Bir veri tabanı yönetim sistemi yazılımı, bazı fonksiyonları yerine getirir. Bunlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Veri tabanlarını yaratmak ve yönetmek,
II. Veri tabanlarına erişim yetkisi olan kullanıcıların erişimlerine izin vermek,
III. Kullanıcı talebine uygun olarak veriye erişimi gerçekleştirmek,
IV. Veri tabanında güncellemeler yapmak (eklemek, silme, değişiklik vb.)

A) Yalnız I B) I, III, IV
C) I, II, IV D) Hepsi
Soru 11

Bir veri tabanının mimarisi, üç düzeyden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A) Mimari düzey B) Kavramsal düzey
C) Dış düzey D) İç düzey
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı yönetim sistemlerinin sınıflandırılma şekillerinden birisi değildir?

A) Maliyete göre sınıflandırma
B) Kullanıcı sayısına göre sınıflandırma
C) Kullanıcı profiline göre sınıflandırma
D) Yeri tabanının fiziksel konumuna göre sınıflandırma
Soru 13

Veri modeli, gerçek dünyadaki varlıklar, olaylar, etkinlikler ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkındaki verilerin temsil edildiği şekildir. Varlıkların ve olayların kendi aralarında üç temel ilişkisi mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

A) Bire bir 1: 1 İlişki B) Bire çok 1:M İlişki
C) Çoğa çok M:N İlişki D) Hepsi
Soru 14

Bir veri tabanı sisteminin kavramsal düzeyindeki verilerin nasıl modelleneceği üzerinde geleneksel olarak kabul gören başlıca üç farklı veri tabanı modeli vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Hiyerarşik veri modeli B) Ağ veri modeli
C) Kişisel veri modeli D) İlişiksel veri modeli
Soru 15

Coğrafi bilgi sistemi yazılım kapasitesinin kalitesini değerlendirebilmek için temelde altı fonksiyonun irdelenmesi gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

I. Veri yakalama,
II. Veri depolama,
III. Veri yönetimi,
IV. Veriye erişim,
V. Veri analizi,
VI. Veri sunma

A) Yalnız IV B) Yalnız I
C) II, III, VI D) Hepsi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, analog verileri raster tabanlı dijital görüntülere dönüştüren cihazlara verilen isimdir?

A) Çizici B) Tarayıcı (scanner)
C) Yazıcı D) Hiçbiri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi doğal değişimler veya orijinal ölçülerden kaynaklanan hatalardan biri değildir?

A) Gelişi güzel hatalar
B) İşlemler sırasında oluşan hatalar
C) Sayısallaştırma ve koordinat hataları
D) İçerik doğruluğu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi veri kalitesi hakkında düzenlenecek bir raporda cevabı aranacak bir soru değildir?

A) Verinin yaşı nedir?
B) Veriyi kaç kişi elde etmiştir?
C) Veri, uygulanan proje ile uyumlu mu?
D) Veri hangi dijital formattadır?
Soru 19

Bir veri tabanını yaratmak ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek imkânı sağlayan bir yazılım ya da programlar koleksiyonudur.

Bu tanım, aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?

A) Uygulama programları
B) Veri tabanı yöneticisi
C) Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
D) Veri tabanı
Soru 20
......................, coğrafi varlıkların birbiriyle nasıl ve ne şekilde ilişkilendirildiğini geometriden bağımsız şekilde gösterme biçimi olarak tanımlanır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 30 soru listeleniyor