SORU BANKASI Filtrele

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları

Soru 1

Dünya Savaşı öncesinde Üçlü İttifak Grubu’nun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) İngiltere’nin Orta Doğu’ya hakim olmak istemesi
B) Alsas-Loren sorununun yaşanması
C) Almanya ve İtalya’nın sömürgeci politikaları
D) Brest-Litowsk Anlaşması’nın imzalanması
E) Rusya’nın Panslavizm siyaseti izlemesi
Soru 2

ABD’nin 1.Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu politikalarından uzaklaşmasında;

I-Milletler Cemiyeti’nin kurulması
II-Montre Doktrini’nin uygulanması
III-Rusya’da Bolşevik ihtilalinin yaşanması Durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) IB) IIC) I ve II
D) I ve IIIE) II ve III
Soru 3

Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmalar sonucunda büyük imparatorluklar yıkılmış,yeni devletler kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişme sonucunda kurulan devletler arasında değildir?

A) PolonyaB) YugoslavyaC) Çekoslavakya
D) MacaristanE) Bulgaristan
Soru 4

Rusya’daki Ekim 1917’deki Bolşevik İhtilali ile sosyalist ideoloji uygulanmaya başlamıştır. Ardından Rusya’ya bağlanan birçok devlet ile birlikte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne bağlı devletler arasında yer almaz?

A) UkraynaB) GürcistanC) Afganistan
D) BelarusE) Ermenistan
Soru 5

Orta Asya’daki Türklerin Sovyet Rusya’nın yayılmasına karşı mücadele etmesi aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A) Basmacı Hareketi’nin başlamasına
B) ABD’nin I.Dünya Savaşı’na girmesine
C) Çarlık rejiminin güç kazanmasına
D) Milliyetçilik akımının güç kaybetmesine
E) Mandater rejimin ortaya çıkmasına
Soru 6

Dünya Savaşı sonrasında manda yönetimlerinin Orta Doğu’da kurulması ve yaygınlaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Milletler Cemiyeti’nin emperyalist devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket etmesi
B) Sanayileşmiş devletlerin enerji ihtiyacının artması
C) İngiltere ve Fransa’nın ortak hareket etmesi
D) Osmanlı’nın I.Dünya Savaşı’nda yenilmesi
E) Demokrasi yönetiminin yaygınlaşması
Soru 7

Japonya’da yaşanan Meiji Restorasyonu’nun etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Batı’nın bilim ve teknolojisinden yararlanılması
B) Avrupa’dan uzman,akademisyen ve teknisyenlerin getirilmesi
C) Avrupalı devletlerle siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi
D) Sosyalist yönetimin Japonya’da uygulanması
E) Uzakdoğu’daki Japon etkinliğinin artması
Soru 8

1929 Dünya Ekonomi Bunalımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) ABD’de başlamış ve Avrupa’yı da etkilemiştir
B) İşsizlik artmıştır
C) Almanya barışçı bir dış siyaset izlemeye başlamıştır
D) Kara Perşembe olarak adlandırılan borsadaki ani düşüş ile başlamıştır
E) Bankalar,şirketler,holdingler iflas etmiştir
Soru 9

Almanya’da Hitler’in öncülüğünde ırkçı politikaların güç kazanmasında; 

I.Versay Anlaşması’nın ağır hükümler içermesi
II.Uluslararası barışın önem kazanması
III.1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın yaşanması Durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II
D) I ve IIIE) II ve III
Soru 10

1929 Ekonomik Bunalımı’nın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Bankacılık sektörünün kötü yapılanması
B) Uluslar arası Para Fonu’nun (IMF) kurulması
C) ABD Başkanı Hoover’in ekonomik alanda yanlış kararlar alması
D) Küçük şirketler yerine tekelleşmiş holdinglerin kurulması
E) ABD’nin borç verdiği devletlere ekonomik baskı uygulaması
Soru 11

İtalya, Almanya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver Devletleri Bloku’nun yayılmacı politikaları;

I.Türkiye
II.Romanya
III.Yunanistan
IV.Habeşistan

Devletlerinden hangileri arasında işbirliği yapılmasına ortam oluşturmuştur?

A) I ve IIB) I ve IIIC) I,II ve IV
D) I,II ve IIIE) II,III ve IV
Soru 12

Versey Antlaşması ile Almanya’nın ödemesine hükmedilen savaş tamiratı borçlarının Fransa’ya ödenmemesi üzerine Fransa Almanya’nın Ruhr Bölgesini işgal etti.Bunun üzerine sorunun barışçı bir şekilde çözülmesi için diğer devletler devreye girdi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Nazizm’in güç kaybetmesine
B) Avrupa’da kalıcı barışın sağlanmasına
C) Locarno Antlaşması’nın imzalanmasına
D) Birleşmiş Milletler’in kurulmasına
E) Meiji Restorasyonu’nun başlamasına
Soru 13

-1928 yılında birçok devletin katılımıyla oluşturulmuştur,
-Resmi adı ‘‘Savaşın Terk Edilmesi için Genel Antlaşmadır.’’
-Uluslar arası anlaşmazlıkların çözümünde savaşı bir araç olarak kullanmayı kınamıştır.

Yukarıdaki sözü edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Briand-Kellog Paktı B) Monroe Doktrini
C) Locarno Antlaşması D) Üçlü Pakt
E) Marshall Planı
Soru 14

Dünya savaşı öncesinde İngiltere, Fransa, ABD, Sovyet Rusya gibi bir çok devlet askeri gücünü artırmak için bilimsel araştırmalara destek vermiş ve önemli icatların yapılmasını sağlamıştır.

Bu durum;

I.Kitle imha silahlarının kullanılması
II.Nükleer bombaların üretilmesi
III.Sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I,II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün,”bu bizim iç sorunumuz” diyerek Avrupalı devletlerin kamuya müdahalesini önlemesi ile sonuçlanmıştır?

A) Musul Sorunu B) Nüfus Müdahalesi
C) Hatay Sorunu D) Yabancı Okullar Sorunu
E) Boğazlar Sorunu
Soru 16

I.Balkan Antantı’nın imzalanması
II.Hatay sorununun çözülmesi
III.Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’nin egemenlik alanının değişmesine neden olmuştur?

A) IB) IIIC) I ve II
D) II ve IIIE) I,II ve III
Soru 17

I.Briand-Kellog Paktı
II.Locarno Antlaşması
III.Sadabat Paktı

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’nin içinde bulunduğu bir oluşum değildir?

A) IB) IIC) III
D) I ve IIIE) II ve III
Soru 18

1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya’daki faşist iktidarların yayılma siyaseti izlemesi ve dünya barışını tehdit etmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasına
B) Balkan Antantı’nın kurulmasına
C) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasına
D) Sadabat Paktı’nın kurulmasına
E) Türkiye’nin Musul’u kaybetmesine
Soru 19

I-Bulgaristan
II-Yunanistan
III-Irak

Yukarıdaki Türkiye’ye komşu olan devletlerden hangileri yayılımcı politika izleyerek dünya barışını tehdit etmiştir?

A) IB) IIC) I ve II
D) I ve IIIE) II ve III
Soru 20

Almanya II. Dünya Savaşı sırasında hangi devleti yoğun bir hava bombardımanına tutmasına rağmen başarılı olamayarak geri çekilmiştir?

A) RusyaB) JaponyaC) Yunanistan
D) İngiltereE) Fransa
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 128 soru listeleniyor