SORU BANKASI Filtrele

11.Sınıf Biyoloji Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir sindirim olayı değildir?

A) Maltozun glikoz moleküllerine dönüşmesi
B) Proteinlerden amino asitlerin oluşması
C) Glikozdan pürüvik asit oluşması
D) Nişastadan glikoz moleküllerinin oluşması
E) Yağlardan yağ asitleri ve gliserolün oluşması
Soru 2

Diyafram kası kasıldığında

I. Göğüs boşluğunun hacminin artması
II. Akciğerlerdeki havanın dışarı verilmesi
III. Akciğerlere hava dolması

olaylarından hangisi ya da hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) I ve III
Soru 3

Yandaki grafikte, bir çizgili kasın kasılma mekanizmasındaki evreler gösterilmiştir. Buna göre;

I. Kas t0 anında eşik şiddeti veya eşik şiddetinin üzerindeki bir uyaranla uyarılmıştır.
II. t1 - t2 zaman aralığında kasın boyu kısalır, hacmi değişmez.
III. t1 - t2 zaman aralığında, kasta ATP harcaması olmaz.
IV. t1 - t2 zaman aralığında, kas hücrelerinin sarkoplazma kısmında kalsiyum iyonlarının miktarı artar.
V. t2 - t3 zaman aralığında, kas hücrelerinin sarkoplazma kısmında kalsiyum iyonlarının miktarı azalır.

Buna göre yukarıdaki maddelerden hangileri doğrudur?

A) I ve IIB) II ve IIIC) II ve IV
D) I, II ve IIIE) I, II, IV ve V
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan dolaşım sistemi ile ilgili değildir?

A) Sindirilmiş besinlerin tüm vücut hücrelerine ulaştırılması
B) Solunum sonucu oluşan solunum artıklarının taşınması
C) Merkezî sinir sisteminde oluşan uyartıların hücrelere ulaştırılması
D) Azotlu artıkların boşaltım organlarına taşınması
E) Kan plazması içindeki hormonların hedef organlara iletilmesi
Soru 5

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde göze gelen ışığın kırılmasını sağlayan yapılar verilmiştir?

A) Göz bebeği - mercek B) İris - kornea
C) İris - camsı cisim D) Göz bebeği - camsı cisim
E) Kornea - mercek
Soru 6

Memelilerde, atardamarları toplardamarlara bağlayan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı,

I. Çözünen maddelerin kılcal damardan doku sıvısına daha kolay geçmesi
II. Metabolizma atıklarının kılcal damarlara daha kolay geçmesi
III. Doku sıvısının kılcal damarlara daha kolay geçmesi
IV. Doku sıvısı miktarının azalması

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) III ve IVE) II, III ve IV
Soru 7

İnsan vücudunda gerçekleşen hormonal olaylardan bazıları şunlardır:

I. Glukagon hormonu miktarının artırılarak kanda glukoz miktarının artırılması
II. Aldosteron hormonu miktarının azaltılarak vücuttan sıvı kaybının sağlanması
III. Vazopressin hormonu miktarının artırılarak vücutta su tutulmasının sağlanması

Bu olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi, yüksek kan basıncının normal düzeyine geri dönmesini sağlar?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) II ve III
Soru 8

Aşağıda verilen grafik, bir insanda hastalık öncesi, hastalık anında ve hastalık sonrası akyuvar sayılarındaki değişimi göstermektedir.Bu grafiğin hangi aralığında kişi tamamıyla iyileşmiştir?

A) IB) IIC) IIID) IVE) V
Soru 9

Omurgalılarda aşağıdaki sistemlerden hangisi dış ortama açılmaz?

A) ÜremeB) BoşaltımC) Sindirim
D) SolunumE) Dolaşım
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin sinirsel denetimine örnek olarak gösterilebilir?

A) Sigara dumanında bulunan karbon monoksidin alyuvarların oksijen bağlama kapasitesini düşürmesi
B) Dalgıçların hızla yüzeye çıkmaları sonucunda kanda erimiş hâldeki azotun gaz hâline geçmesi
C) Kandaki karbon dioksit miktarının artışına bağlı olarak soluk alıp vermenin hızlanması
D) Astım hastalarının alveollerinin daralması sonucu soluk alıp vermelerinin güçleşmesi
E) Yüksek yerlerde yaşayan insanların kanındaki alyuvar sayısının fazla olması
Soru 11

İnsanda dişi bireyde, normal bir menstrual döngü sırasında, kandaki LH hormonunun miktarındaki değişimi, aşağıdaki grafiklerden hangisi gösterir?

A)  B)
C)  D)
E)
Soru 12

Normal bir insanda yoğun bir egzersiz sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Kandaki karbon dioksit miktarının artması
B) Kan pH’sının yükselmesi (Kanın bazikleşmesi)
C) Soluk alıp verme hızının artması
D) Dokulardaki oksijen miktarının azalması
E) Hücrelerdeki ADP miktarının artması
Soru 13

Bir insana,

I. Kızamık aşısı yapıldıktan bir süre sonra kızamık etkeninin verilmesi,
II. Suçiçeği hastalığı geçirmeden suçiçeği etkeninin verilmesi,
III. Kabakulak hastalığı geçirdikten sonra kabakulak etkeninin verilmesi

uygulamalarından hangilerinin sonucunda o insanın hastalanması beklenir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIIE) II ve III
Soru 14

İnsanlarda kan proteinleri,

I. Kanın pıhtılaşmasında rol oynama
II. Sindirilmiş besin maddelerini taşıma
III. Kan plazmasının ozmotik basıncını dengelemede rol oynama
IV. Vücudun bağışıklık tepkisinde rol oynama

işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir?

A) I ve IIB) II ve IIIC) II ve IV
D) I, II ve IIIE) I, III ve IV
Soru 15

Aşağıdaki damarlardan hangisi, herhangi bir değişime uğramadan aorta geçecek olan kanı taşır?

A) Akciğer toplardamarı B) Karaciğer toplardamarı
C) Üst ana toplardamar D) Bağırsak toplardamarı
E) Alt ana toplardamar
Soru 16

Memeli hayvanlarda mide öz suyu salgılanması konusunda, aşağıdaki deneyler yapılmış ve belirtilen sonuçlar alınmıştır:

1. Deney: Aynı türe ait iki memeli hayvanın uygun iki damarı arasına konan özel bir boruyla dolaşım sistemleri birbirine bağlanmıştır. Birbirini görmesi engellenen bu iki hayvadan birincisine ağzından besin verildikten sonra midesinde mide öz suyu salgılandığı; ikinci hayvana besin verilmediği hâlde onun midesinde de mide öz suyu salgılandığı saptanmıştır.

2. Deney: Birinci deneydeki aynı türe ait başka bir memeli hayvanın yemek borusu enine kesilmiş ve kesik uçlar dışarıda olacak şekilde boyun bölgesine tutturulmuştur. Bu deney hayvanına ağızdan besin verildiğinde, besinin kesik uçtan dışarı çıkmasına ve hayvanın midesine ulaşmamasına karşın, midesinde mide öz suyu salgılandığı saptanmıştır. Bu iki deneyden alınan sonuçlar, bu memeli hayvanlarda mide öz suyu salgılanmasının,

I. sinirsel,
II. hormonal,
III. mekanik

yollardan hangileriyle uyarıldığını destekler?

A) Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve II
D) I ve IIIE) I, II ve III
Soru 17

Aşağıdaki hayvanların hangisi gaz alış verişinin tamamını deri ile gerçekleştirir?

A) Midye B) Toprak solucanı
C) Tavuk D) Kurbağa
E) Fare
Soru 18

Aşağıdaki şemada, insan kulağında sesin işitilmesini sağlayan yapılar gösterilmiştir.Şemada verilen yapılardan hangisinin gerçekleştirdiği görev doğru olarak verilmiştir?

A) Salyangoz - Orta kulak ile dış ortam arasında hava basıncını dengeleme
B) Corti organı - Ses dalgalarını impulsa çevirme
C) Östaki borusu - Ses dalgalarının şiddetini artırma
D) Kulak zarı - Havada yayılan ses dalgalarını sıvıda yayılan dalgalara çevirme
E) Orta kulak kemikleri - Ses dalgalarını beyne iletme
Soru 19

Bir tehlike ile karşılaşan hayvanda etkin hâle gelen organ ve sistemler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Duyu organları - kas sistemi - iç salgı bezleri - sinir sistemi
B) Kas sistemi - sinir sistemi - duyu organları - iç salgı bezleri
C) Duyu organları - sinir sistemi - iç salgı bezleri - kas sistemi
D) Sinir sistemi - duyu organları - kas sistemi - iç salgı bezleri
E) Duyu organları - kas sistemi - sinir sistemi - iç salgı bezleri
Soru 20

İnsanlarda kan gruplarını, alyuvarlarda bulunan özel proteinler belirler. Kan gruplarının plazmalarında ise alyuvarlarındaki proteinlerle ilgili anti maddeler bulunabilir. A kan grubunun plazmasında Anti B, B kan grubunun plazmasında Anti A bulunur. AB kan grubunun plazmasında bu anti maddelerin hiçbiri bulunmazken, 0 kan grubunun plazmasında her iki anti madde de bulunur. Bu anti maddeler, karşı oldukları proteinleri içeren kan grubundaki alyuvarların çökelmesine neden olur.

Bir deneyde hangisinin Anti A, hangisinin Anti B olduğu bilinmediği için Anti X ve Anti Y olarak adlandırılan bu maddeler, I, II, III ve IV numaralı kan örneklerine ayrı ayrı uygulanmış ve aşağıdaki tabloda belirtilen çökelme reaksiyonları alınmıştır.

Bu bilgilere dayanarak, kaç numaralı kan örneklerinin, hangi kan grubundan olduğu belirlenemez?

A) I ve IIB) II ve IIIC) III veIV
D) I, II ve IIIE) I, II ve IV
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...16
16 Sayfada Toplam 313 soru listeleniyor