SORU BANKASI Filtrele

Biyoloji Soruları

1.  

Diploit bir hücre önce bir mitoz bölünme, ardından mayoz bölünme, mayoz bölünme tamamlandıktan bir süre sonra ise yeniden bir mitoz geçirmiştir. Buna göre tek bir ana hücreden oluşan hücrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk mitozda iki diploit hücre aynı genotiptedir
B) Mayoz bölünme tamamlandığında, ilk hücreden 4 haploit hücre oluşur
C) Mayoz bölünme tamamlandığında, ilk hücreden oluşan hücreler 4 ayrı genotipte olabilir
D) Son mitoz bölünmeyle ilk hücreden 16 haploit hücre oluşur
E) Son mitoz bölünmeyle ilk hücreden oluşan haploit hücreler, 4 ayrı genotipte olabilir
2.  

Aşağıdakilerden hangisi, mitoz bölünme ile mayoz I bölünmesinin ortak özelliklerinden biridir?

A) Homolog kromozomların ayrı kutuplara çekilmesi
B) Kromatitler arasında parça değişiminin gerçekleşmesi
C) Tetratların oluşması
D) Başlangıçtaki kromozom sayısının iki katına çıkması
E) Bölünme tamamlandığında kromozomların taşıdığı tüm özelliklerin yavru hücrelere eşit olarak aktarılmış olması
3.  

Diploit (2n kromozomlu) bir canlıda;

I. Sperm ana hücresindeki
II. Zigot hücresindeki
III. Yumurta hücresindeki

kromozom sayılarından hangileri, vücut hücresindeki kromozom sayısına eşittir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) I ve III
4.  

I. Epitel hücresi
II. Alyuvar hücresi
III. Sperm hücresi
IV. Yumurta hücresi
V. Kas hücresi

Yukarıdaki hücrelerin hangileri mitoz bölünme sonucu oluşmaz?

A) I ve IIB) II ve IIIC) III ve IV
D) IV ve VE) II, III ve V
5.  

Bir deri hücresinin mitoz bölünmesi sonucu oluşan iki hücrede;

I. Organel sayısı
II. Protein sentez hızı
III. Çekirdekteki DNA miktarı
IV. Kromozom sayısı

gibi özelliklerden hangileri, her zaman aynıdır?

A) I ve IIB) I ve IVC) II ve III
D) II ve IVE) III ve IV
6.  

Vejetatif üremeyle çoğalan bitkilerin boyuna büyümeyi sağlayan hücrelerinde;

I. Sitoplazma bölünmesi
II. Homolog kromozomların ayrılması
III. Orta lamel oluşması
IV. Sentrozom bölünmesi
V. Kromatitlerin kutuplara çekilmesi

olaylarından hangileri görülmez?

A) I ve IIB) I ve IIIC) II ve IV
D) III ve IVE) IV ve V
7.  

Aşağıdaki çoğalma olaylarının hangisinde krosing over görülebilir?

A) Balıktan yeni bir balık oluşması
B) Planaryada bölünen parçanın yenilenmesi
C) Öglenanın mitozla bölünmesi
D) Maya hücresinin tomurcuklanması
E) Bitki gövdesindeki gözlerden yeni bitki oluşması
8.  

Mayoz bölünme sırasına aşağıda verilen homolog koromozomlardan hangisinde krosing over görüldüğü hâlde kalıtsal çeşitlilik olmayabilir?

A)  B)
C)  D)
E)
9.  

Hücre bölünmesinin kontrolünde;

I. Genetik materyalin çoğalması
II. Koful sayısının artması
III. Lizozom sayısının çoğalması
IV. Hücrenin büyümesi

olaylarından hangileri etkilidir?

A) I ve IIIB) I ve IVC) II ve IV
D) I, II, IVE) I, III, IV
10.  

Bal arılarının çoğalmasında ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi her zaman gerçekleşmez?

A) Yumurtaların oluşumunda mayoz bölünmenin olması
B) Spermaların, kraliçe arıların vücudunda depolanması
C) Spermaların monoploit olması
D) Larva dönemindeki beslenme farklılığının kraliçe ve işçi arı farkına yol açması
E) Yumurtaların hepsinin döllenmesi
11.  

Canlılarda gerçekleşen;

I. Kromozomların kutuplara düzenli olarak çekilmesi
II. Mayozda homolog kromozomlar arasında parça değişiminin olması
III. İnterfazda DNA’nın kendini eşlemesi
IV. Mayozda homolog kromozomların ekvator düzleminde rastgele dizilmesi

olaylarından kural olarak genetik çeşitliliği artıranlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) I ve IIB) I ve IIIC) II ve III
D) II ve IVE) III ve IV
12.  

Bir tür bakteri, uygun besiyeri içeren beş petri kabına ekilmiştir. Bu türün farklı antibiyotiklere karşı direncini araştırmak amacıyla petri kaplarına K, L, M, N ve P antibiyotiklerinin farklı kombinasyonları eklenmiş ve kaplarda üreme olup olmadığı gözlenmiştir. Kullanılan antibiyotik kombinasyonları ve bunların eklendiği kaplardaki bakterilerin üreme durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Antibiyotiklerin birbirleriyle etkileşime girmediği kabul edilecektir.).

Buna göre bu bakteri türü hangi antibiyotiğe karşı dirençli değildir?

A) KB) LC) MD) NE) P
13.  

Biri anneden, diğeri babadan gelen, şekilleri, büyüklükleri birbirine eşit olan; aynı kalıtsal özellikleri kontrol eden genleri taşıyan kromozom çiftlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diploit kromozom B) Haploit kromozom
C) Homolog kromozom D) Vücut kromozomu
E) Eşey kromozomu
14.  

Bir canlı türünde sperm oluşumu sırasında spermatosit içinde 8 tetrat sayılmıştır. Buna göre bu canlıdaki kromozom sayısının kromatit sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/2B) 1C) 2D) 1/4E) 4
15.  

I. Hücre sayısının iki katına çıkarılması
II. Kromatitlerin hücrenin zıt kutuplarına taşınması
III. Kromozom sayısının yarıya inmesi

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri Mayoz II'de görüldüğü hâlde Mayoz I'de görülmez?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) II ve III
16.  

Vejetatif üreme yollarından biri de aşılamadır.

Doğru      Yanlış
17.  

Mayoz II sonunda 4 tane haploit kromozomlu hücre meydana gelir.

Doğru      Yanlış
18.  

Homolog kromozomlar; biri anneden diğeri babadan gelen, şekil ve büyüklükleri birbirine eşit, aynı kalıtsal özellikleri kontrol eden kromozom çiftleridir.

Doğru      Yanlış
19.  

“n” sayıda kromozom taşıyan hücrelere diploit hücre denir.

Doğru      Yanlış
20.  

Maya mantarları gibi bazı bir hücreli canlılarda, hidra ve mercan gibi omurgasızlarda tomurcuklanma ile üreme görülür.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 142 soru listeleniyor