SORU BANKASI Filtrele

10.Sınıf Biyoloji Soruları

Soru 1

20. yüzyılda Sanayi Devrimi ile insanoğlunun doğa ile olan ilişkisinde bir artış görülmüştür. İnsanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarını karşılama isteği, sınırsız bir kaynak olarak gördüğü doğadan faydalanmasına, onu hor kullanmasına ve bu ilişki sonucunda çevreyi kirletmesine neden olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşından sonra çevre kirliliğinin büyük boyutlara ulaşması, artık ne olursa olsun büyümek yerine, özünde insana önem veren, mevcut ve gelecek kuşakların menfaatini gözeten, doğal ve kültürel kaynakların optimum kullanımını öngören, kalkınmanın her aşamasında ekonomik ve sosyal politikaların çevre politikaları ile uyumunu savunan sürdürülebilirlik politikasını gündeme getirmiştir.

Sürdürülebilirlik ile ilgili

I. Doğal kaynakların dünyada devamlılığını sağlar.

II. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için atılmış önemli bir adımdır.

III. İnsanların doğadaki canlı kaynaklar üzerindeki olumsuz etkisini artırır.

ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız IIIB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasını engelleyecek tedbirlerden biri değildir?

A) Ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırmak
B) Tarımsal zararlılarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımını artırmak
C) Fosil yakıt tüketimini azaltmak
D) Tasarruflu ampul kullanımını teşvik etmek
E) Geri dönüşüme katkıda bulunmak
Soru 3

Yakıldıklarında kükürt, karbon ve azot oksitleri yayan fosil yakıtlar hava kirliliğinin temel nedenidir.

Bu gazlar ve neden oldukları olumsuz etkilerle ile ilgili

I. Bu gazlar atmosferdeki su buharında çözünür ve kimyasal tepkimeler sonucu nitrik asit, sülfürik asit ve karbonik asit oluşur.

II. Gazların kimyasal tepkimeleri sonucu havadaki yağmur damlalarının pH değeri 4,5’lere düşer. Bu tür düşük pH değerindeki yağmura asit yağmurları adı verilir.

III. Asit yağmurları bitki, hayvan, bina, tarihi eser ve insanlara zarar verir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 4

I. Aşırı hayvan otlatılması

II. Yeni tarım alanları açmak

III. Toprağın yetersiz ya da fazla sulanması

IV. Aşırı ve plansız ağaç kesimi

Yukarıda verilen durumlardan hangileri erozyonu hızlandırır?

A) I ve IIB) II ve IVC) I, II ve III
D) I, III ve IVE) I, II, III ve IV
Soru 5

Biyokaçakçılık

I. Genetik çeşitlilik kaybı
II. Biyolojik çeşitlilik kaybı
III. Sürdürülebilirliğin olumsuz etkilenmesi

olaylarından hangilerine neden olabilir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 6

Dünya genelinde doğal ortamların ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından en büyük sorun, düzensiz kentleşmedir.

Bu durum

I. Canlı türlerinin yaşam alanlarının işgal edilmesine

II. Doğal yaşam alanlarındaki madde ve enerji akışının bozulmasına

III. Ekosistemdeki canlı tür çeşitliliğinin azalmasına

verilenlerden hangisine neden olmaktadır?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) I, II ve III
Soru 7

Biyokaçakçılık, canlıların resmî izinler alınmadan yurt dışına götürülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi biyokaçakçılığın önlenme yöntemlerinden değildir?

A) Sınır kapılarında kontrol sağlanması
B) Halkın bilinçlendirilmesi
C) Bilgilendirici tabelaların artırılması
D) Kıymetli bitki ve hayvan türlerin toplanıp saklanması
E) İrtibat merkezlerinin kurulması
Soru 8

I. Endemik ve nesli tehlike altında bulunan türlerin yer aldığı önemli alanların belirlenerek buralarda türlerin korunmasına öncelik verilmesi

II. Organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılarak korunması ve desteklenmesi

III. Zarar görmüş ekosistemlerin restorasyonu ve geri kazanımı için kaynak yaratılması

Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalardandır?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 9

Aşağıdaki

I. Birey sayısında azalma
II. Tür kaybı
III. Ekosistemin zenginleşmesi
IV. Ekosistemin diğer bileşenlerinin olumsuz etkilenmesi

ifadelerinden hangileri biyokaçakçılığın etkilerinden değildir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) I, II ve III
Soru 10

Aşağıda verilen

I. Anadolu parsı
II. Anadolu yaban koyunu
III. Yılanboyun kuşu
IV. Asya fili

canlılardan hangilerinin Türkiye’de soyu tükenmiştir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II, III ve IV D) II ve III
E) I, III ve IV
Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangileri

I. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak
II. Soyu tükenme tehlikesi altında olan türleri korumak
III. Soyu tükenmiş canlıları tespit etmek

gen bankalarının kurulma amaçlarından biri değildir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) I, II ve III
Soru 12

Endemik türler ile ilgili

I. Sadece sınırlı bir coğrafi alanda yaşayabilir.
II. Sayılarının fazla olması biyolojik çeşitliliği artırır.
III. Doğal yaşama zarar vermek endemik tür sayısını etkilemez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 13

Doğada bulunan nadir türler veya korunmak istenilen türlerin tekrar yetiştirilmek, saklamak veya çeşitliliğini artırmak amaçlı koruma altına alındıkları özel yerlere gen bankaları denir.

Gen bankalarının kurulma amacı ile ilgili

I. Gelecekte insanların besin ihtiyaçlarının karşılanması

II. İlaç yapımında kullanılması

III. Gelecek nesillere türlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması

IV. Deneylerde kullanılması

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve IIB) I, III ve IVC) I, II ve III
D) II, III ve VE) I, II, III ve IV
Soru 14

Havası çok kirlenmiş olan bir şehirde havayı temizlemek için bir dizi önlem alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik önlemlerden biridir?

A) Fabrika bacalarına filtre takmak
B) Yakacak olarak kömür kullanımını azaltmak
C) Radyasyonlu atıkları ayrı toplayarak etkisiz hâle getirmek
D) Bölgeyi ağaçlandırmak
E) Fabrikalara arıtma tesisi kurmak
Soru 15

İnsan etkinliklerinden kaynaklanan ve sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranının artmasıyla ortaya çıkan küresel ısınmanın iklimi etkileyeceği düşünülmektedir. Son yıllarda, kutuplardaki buzulların erimesi, çatlaması ve kopması küresel ısınmanın birer sonucu olarak görülmektedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?

A) Volkanik etkinliklerin artması
B) Deniz ve okyanuslarda su seviyesinin yükselmesi
C) Yer altı sularının azalması
D) Kurak bölgelerin genişlemesi
E) Bitki örtüsünün değişmesi
Soru 16

I. Tarım arazilerinin üzerine ev ve sanayi tesislerinin kurulması
II. Plansız olarak yapılan karayolu çalışmaları
III. Tarımda zararlılarla kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadelenin kullanılması

Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri doğal hayata zarar verir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II
D) I ve IIIE) II ve III
Soru 17

Doğal çevrenin bozulmasında ve kirliliğin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

A) Endüstriyel atıklar B) Besin artıkları
C) Nükleer atıklar D) Tıbbi atıklar
E) Ozon tabakasını tahrip eden maddeler
Soru 18

I. Bacalara filtre takılması
II. Doğal gaz kullanılması
III. Egzoz gazı ölçümleri
IV. Kömür yakılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hava kirliliği görülen şehirlerde alınması gereken önlemlerdendir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I, IV
D) I, II, IIIE) II, III, IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insanların çevreye olumlu etkilerinden biri değildir?

A) Yeşil alanların çoğalması
B) Fabrikalarda arıtma tesislerinin bulunması
C) Erozyonu önleme çalışmaları
D) Millî parkların oluşturulması
E) Tarım ilaçlarının ürün artırmak için bolca kullanılması
Soru 20

Doğanın korunmasıyla ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi en dar kapsamlıdır?

A) Ormanların sürekliliğinin korunması
B) Zehirli fabrika atıklarının arıtılması
C) Tarım ilaçlarının kullanımının en aza indrigenmesi
D) Bir tür hayvanın avlanmasının yasaklanması
E) Arıtılmamış atıkların denizlere atılmasının yasaklanması
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...17
17 Sayfada Toplam 321 soru listeleniyor