SORU BANKASI Filtrele

9.Sınıf Biyoloji Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısında bulunmaz?

A) AdeninB) RibozC) Fosfat
D) GuaninE) Hekzoz
2.  

Sıcak ve kuru bir ortamda bulunan ve yeterli miktarda su alamayan normal bir insanın vücudunda,

I. Vücut iç sıcaklığında artma,
II. Terleme,
III. Doku sıvısındaki tuz miktarında azalma

olayları aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?

A) I- II- IIIB) I- III- IIC) II- I- III
D) III- I- IIE) III- II- I
3.  

Hücre içi glikoz derişimi %4 ve %18 olan iki hücre, aşağıda glikoz derişimleri verilen ortamlardan hangisine bırakılırsa hücrelerden her ikisi de su alır?

A) %3B) %4C) %10D) %17E) %25
4.  

Bir hücrenin bir molekülü pasif taşıma (difüzyon) ile içine alamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Hücrede ATP miktarının az olması
B) Hücrede ilgili enzimin bulunmaması
C) Molekülün hücre içinde yoğunluğunun az olması
D) Molekülün suda çözünebilir olması
E) Molekülün yapısının büyük olması
5.  

I. Protein
II. Glikolipit
III. Glikojen
IV. Fosfolipit
V. Selüloz

Hücre zarının yapısında, yukarıda verilen moleküllerden hangileri bulunur?

A) I ve IIB) I, II, IIIC) I, II, IV
D) I, II, III, IVE) I, II, III, V
6.  

Hücre zarı ile ilgili olarak

I. Seçici geçirgendir.
II. Canlıdır.
III. Lipoprotein yapılıdır.
IV. Tam geçirgendir.
V. Selüloz yapılıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve VB) I, II, IIIC) I, II, V
D) I, III, IVE) I, II, III, IV, V
7.  

Suda yaşayan bir canlı kolonisinin bazı özellikleri şunlardır:

I. Birer çift kamçı taşıyan 16 hücreden oluşmuştur.
II. Hücrelerin işlevleri birbirinin aynıdır.
III. Hücreler, jelatinimsi bir kılıfta bir arada tutulmuştur.
IV. Hücreler, koloniden ayrıldıklarında bir birey gibi canlılıklarını sürdürebilmektedir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu koloninin çok hücreli canlı olmadığının kanıtıdır?

A) I ve IIB) I ve IVC) II ve III
D) II ve IVE) III ve IV
8.  

Aşağıdakilerden hangisi turgor basıncı yüksek olan bir bitki hücresinin turgor basıncının azalmasını sağlar?

A) Hücrenin izotonik bir ortama konması
B) Hücrenin, sitoplazmasındaki çözünmüş maddeleri dış ortama atması
C) Hücrenin hipotonik bir ortama konması
D) Hücrenin, ozmotik basıncı yüksek bir ortama konması
E) Hücrenin ATP kullanarak suyu içine alması
9.  

Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre çekirdeğinde bulunmaz?

A) ÇekirdekçikB) KromatinC) DNA
D) RNAE) Mitokondri
10.  

Aşağıdakilerden hangisi, insanda hücre zarında yer alan protein moleküllerinin işlevlerinden biri değildir?

A) Hücre için özgül olan hormonlara cevap verme
B) ATP sentezleme
C) Hücre içine alınacak maddeleri seçme
D) Diğer hücrelerle ilişki kurma
E) Komşu hücreleri tanıma
11.  

Tabloda özellikleri verilen I, II ve III numaralı hücreler için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Bitki hücresi / Prokaryot hücre / Hayvan hücresi
B) Prokaryot hücre / Hayvan hücresi / Bitki hücresi
C) Hayvan hücresi / Bitki hücresi / Prokaryot hücre
D) Bitki hücresi / Hayvan hücresi / Prokaryot hücre
E) Hayvan hücresi / Prokaryot hücre / Bitki hücresi
12.  

Hücre zarından madde alış verişiyle ilgili olarak

I. Moleküllerin, derişimlerinin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama taşınması
II. Hücredeki büyük moleküllü atık maddelerin dışarı atılması
III. Difüzyonla alınamayacak kadar büyük moleküllerin hücre içine alınması
IV. Suyun hipotonik ortamda hücre içine geçmesi
V. Moleküllerin kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınması

olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesi için ATP enerjisi kullanılır?

A) I ve VB) II ve IVC) I, II ve III
D) I, III ve IVE) II, III ve V
13.  

I. İnorganik maddelerden organik madde sentezler.
II. Oksijen kullanarak solunum yapar.
III. Çevreden aldıkları uyartılara tepki gösterir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri tüm canlıların ortak özelliklerindendir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve II
D) I ve IIIE) II ve III
14.  

I. ATP miktarı
II. Enzim miktarı
III. Molekül derişimi

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri hücre zarından maddelerin pasif taşınmasında etkili değildir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II
D) I ve IIIE) II ve III
15.  

Bir DNA molekülünde toplam nükleotit sayısı 1200’dür. Bu nükleotitlerin 200 tanesi adenin ise kaç tanesi guanindir?

A) 400B) 600C) 700D) 800E) 1000
16.  

Nükleotitler ........... birimleri iken, proteinler .......... polimerleridir.

Yukarıdaki cümlede boşlukları tamamlayan terimler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Nükleik asit, amino asit
B) Amino asit, polipeptit
C) Glikozidik bağ, polipeptit bağ
D) Gen, enzim
E) Polimer, polipeptit
17.  

Aşağıdaki maddelerden hangisi protein yapılı değildir?

A) HemoglobinB) EnzimC) Kolesterol
D) AntikorE) İnsülin
18.  

Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar?

A) ATPB) tRNAC) Amino asit
D) mRNAE) Su
19.  

Monosakkaritler daha küçük birimlere parçalanmaz.

Doğru      Yanlış
20.  

Kanın pH’sı 6 olunca canlı yaşamaya devam eder.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...9
9 Sayfada Toplam 172 soru listeleniyor