SORU BANKASI Filtrele

9.Sınıf Biyoloji Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliklerinden değildir?

A) Tamamı üreticidir
B) Çok hücreli ve tek hücreli olanları vardır
C) Saprofit (çürükçül) ve parazit beslenenleri vardır
D) Gerçek kökleri yoktur
E) Yapılarında glikojen bulundururlar
Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisi bakterilerin genel özelliklerinden değildir?

A) Halkasal DNA’ya sahip olma
B) Hücre duvarına sahip olma
C) ikiye bölünerek üreme
D) Golgi cisimciğine sahip olma
Soru 3

Aşağıda verilenlerden hangisi arkeler âleminde sınıflandırılmaz?

A) Silliler B) Halofiller
C) Termofiller D) Metanojenler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi protista âleminde sınıflandırılır?

A) Psikrofiller B) Şapkalı mantarlar
C) Cıvık mantarlar D) Atkuyrukları
Soru 5

Aşağıda verilenlerden hangisi mantarların bir özelliğidir?

A) Klorofil içermeleri
B) Köklerinin olması
C) Selüloz hücre duvarına sahip olmaları
D) Sporla üremeleri
Soru 6

Arkeler ve bakterilerin genel özellikleri dikkate alındığında;

I. hücre duvarına sahip olma
II. halkasal DNA içerme
III. prokaryot hücre yapısında olma

Yukarıda verilen özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi mantarlar âleminin özelliklerinden biri değildir?

A) Sporla üreme
B) Selüloz hücre çeperi bulundurma
C) Glikojen sentezleme
D) Ökaryot yapılı olma
E) Saprofit beslenme
Soru 8

HIV virüsü insanda AIDS hastalığına neden olmaktadır.

l. Bağımsız yaşam döngüsüne sahip olması
ll. Olumsuz şartlarda kristal halinde korunması
lll. Hızlı mutasyon göstermesi

Bu virüsün tedavisinde kesin sonuç alınamamasının nedeni yukarıdakilerden hangileridir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve II
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 9

l. Atık metallerin zehirli özelliklerinin azaltılması
ll. Kalitesi düşük metallerin kullanılabilir hale getirilmesi
lll. Metallerle kirlenmiş suların temizlenmesi
lV. Hayvan atıklarından biyogaz eldesi

Yukarıdakilerden hangileri arkelerin biyolojik ve ekonomik özelliklerindendir?

A) Yalnız lB) Yalnız llC) ll ve lll
D) l, lll ve lVE) l, ll, lll ve lV
Soru 10

l. Besin alması
ll. Aktif hareket edebilmesi
lll. Canlının kendini savunması

Yukarıda verilen görevlerden hangileri sil, kamçı ve yalancı ayaklara ait ortak özelliklerdendir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 11

Çevre kirliliğinin engellenmesinde özellikle bakteri, alg ve mantar gibi biyolojik canlıların kullanılmasının önemi aşağıdakilerden hangileridir?

l. Uygulanmasının kolay olması
ll. Uygulanmasının ekonomik olması
lll. Uygulandığında çevreye zararsız olması

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 12

Protista âleminden olan algler bazı bölgelerde besin olarak kullanılmaktadır. Algler aşağıda verilen hangi özelliklerinden dolayı besin olarak kullanılmaktadır?

A) Yüksek protein içermeleri
B) Bol miktarda nişasta içermeleri
C) Bol miktarda lipitiçermeleri
D) Bol miktarda enerji vermeleri
E) İnorganik maddeleri depolamaları
Soru 13

Arkeler ve bakterilerin genel özellikleri dikkate alındığında;

I. Glikojen depo etme
II. Plazmit bulundurma
III. Prokaryot hücre yapısında olma

Yukarıda verilen özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 14

Aşağıda verilen özelliklerden hangileri hem arkelerde hem de bakterilerde görülür?

l. Hücre zarı
ll. Peptidoglikan yapısındaki hücre duvarı
lll. Ribozom
lV. Yüksek G/S oranına sahip DNA taşıma

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve III
D) I, II ve IIIE) II, III ve IV
Soru 15

Bakterilerin bazıları hasta olmamıza neden olurken,birçoğu da oldukça yararlıdır. Yararlı olan bakterilerden bazıları insan kalın bağırsağında vitamin de sentezler.

Bu vitaminler aşağıda verilenlerden hangileridir?

A) B ve CB) A, B ve CC) A, D, E ve K
D) B ve KE) A ve C
Soru 16

I. Enzim sentezlemesi
II. Aktif hareket yapması
III. Çürümüş atıklar üzerinde beslenebilmesi

Yukarıda verilen olaylardan hangileri bakterinin dış ortama enzim salgıladığını kesin olarak ispatlar?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIIE) II ve III
Soru 17

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mantarlar âleminin özelliklerinden biri değildir?

A) Sporla üreme
B) Selüloz hücre çeperi bulundurma
C) Glikojen sentezleme
D) Ökaryot yapılı olma
E) Saprofit beslenme
Soru 18

l. Aktif hareket
ll. Kontraktil koful
lll. Eşeyli üreme

Yukarıdaki özelliklerden hangileri tatlı sularda yaşayan tek hücreliler için ortaktır?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 19

Protista ve bakterilere ait türlerde;

l. Mitokondri
ll. Plazmit
lll Ribozom
lV.Nükleik asit

yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?

A) Yalnız IIIB) I ve IIC) III ve IV
D) I, II ve IIIE) II, III ve IV
Soru 20

Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Klorofil içerme
B) Nişasta depolama
C) Kitin yapılı hücre duvarı bulundurma
D) Gerçek kökleriyle topraktan su alma
E) Mineral sentezleme
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...18
18 Sayfada Toplam 357 soru listeleniyor