SORU BANKASI Filtrele

Analitik Test Laboratuvarı Soruları

1.  

Numune alma belirsizliği büyük ve iyileştirilemiyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Kesinliği fazla olan analiz metodu seçilmelidir.
B) Doğruluğu fazla olan analiz metodu seçilmelidir.
C) Kesinliği az fakat hızlı bir analiz metodu seçilmelidir.
D) Doğruluğu az fakat hızlı bir analiz metodu seçilmelidir.
2.  

Asit tipi indikatörlerde ortamın rengini aşağıdakilerden hangisi tayin eder?

A) [IndH] / [Ind¯ ] B) [IndOH] / [Ind+]
C) [IndH] D) [Ind¯ ]
3.  

Numunenin suda bekletilme süresini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak açıklanmıştır?

A) Sıcaklık
B) İyonların suda çözünürlüğü
C) İyonların molekül yapısı
D) Numune yüzeyine tutunan iyonların molekül yapısı ve ortamın sıcaklığı
4.  

Elektrometrik yöntemle pH tayininde ölçülen elektromotor kuvveti aşağıdaki parametrelerden hangisine bağlıdır?

A) Gümüş elektrodun potansiyeli
B) Kalomel elektrodun potansiyeli
C) Cam zar ve pH'sı ölçülecek çözelti arasındaki potansiyel
D) Kalomel elektrot ve pH'sı ölçülecek çözelti arasındaki potansiyel
5.  

Alev denemesi yapılırken ucunda örnek olan platin tel ilk olarak alevin hangi bölgesine tutulur?

A) 1-2 aralığına
B) 3-4 aralığına
C) 5 numaralı (en soğuk) bölgeye
D) 6 numaralı (en sıcak) bölgeye
6.  

Kobalt bulunan ortamda Nikeli tanımak için hangi ayraç kullanılır?

A) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi
B) Bazik ortamda Dimetilglioksim (C4H8O2N2) çözeltisi
C) Amonyum (NH4+) çözeltisi
D) Sodyum fluorür (NaF) çözeltisi
7.  

Demir bulunan bir ortamda manganı tanımak için hangi ayraç kullanılır?

A) Sodyum bizmutat (NaBiO3) çözeltisi
B) Alkollü Amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) çözeltisi
C) Sodyum fluorür (NaF)
D) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi
8.  

Al+3 ve CrO4- 2 iyonları bulunan çözeltide Al+3 iyonunu ayırmak için hangi ayraç kullanılır?

A) Amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) çözeltisi
B) Potasyum tiyosiyanat (KSCN) çözeltisi
C) Asetik asit (CH3COOH)
D) Amonyum klorür (NH4Cl ) ve Amonyum hidroksit (NH4OH)
9.  

Mangan bulunan ortamda kobaltı tanımak için hangi ayraç kullanılır?

A) Sodyum fluorür (NaF)
B) Alkollü Amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) çözeltisi
C) Sodyum bizmutat (NaBiO3) çözeltisi
D) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi
10.  

Kadmiyum ve bakır iyonlarının tetrasiyanür komplekslerinin bulunduğu ortamda bakırı tanımak için hangi ayraç kullanılır?

A) Sodyum fluorür (NaF)
B) Amonyum hidroksit (NH4OH) çözeltisi
C) H2S çözeltisi
D) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi
11.  

Kuru kül etme, laboratuvar ortamında kurutma işlemidir.

Doğru      Yanlış
12.  

Yaş kül etme, organik numunelerin hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, perklorik asit veya bu asitlerin karışımı gibi sıvı yükseltgen reaktiflerle yükseltgenerek parçalanma işlemidir.

Doğru      Yanlış
13.  

Kral suyu, 3 hacim derişik hidroklorik asit ve 1 hacim derişik nitrik asit karışımıdır.

Doğru      Yanlış
14.  

Üfleç deneyi, bileşiklerin soğukta kömürle indirgenmesi esasına dayanır.

Doğru      Yanlış
15.  

Alev denemesi, iyice temizlenmiş bakır telin kül örneğine daldırılarak aleve tutulmasıyla yapılır.

Doğru      Yanlış
16.  

İnci deneyinde, kızdırma işleminin alevin indirgen veya yükseltgen bölgesinde yapılmasına bağlı olarak soğuk incide farklı renkler oluşur.

Doğru      Yanlış
17.  

Spektroskopik yöntemle tayinde maddelerin Absorbans değerleri ölçülür.

Doğru      Yanlış
18.  

Demir (II) iyonlarını demir (III) iyonlarına yükseltgemek için hidroksilamonyum klorür çözeltisi kullanılır.

Doğru      Yanlış
19.  

Formaldoksim ile viyole renkli kompleks veren demir (II) iyonları, mangan tayininde bozucu etki gösterir. Bozucu etki, EDTA ve Hidroksilamonyum klorür / amonyak ilavesi ile azaltılır.

Doğru      Yanlış
20.  

Krom tayininde aşırı klorür iyonları, gümüş nitratla çöktürüldükten sonra gümüş peroksit ile yükseltgenir ve ayrılır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 59 soru listeleniyor