SORU BANKASI Filtrele

Borçlar Hukuku Soruları

1.  

Borçlar Hukuku'nun konusunun kapsamı için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I- Borç ilişkisinin doğumu,
II- Hükümleri,
III- Türleri,
IV- Sona ermesi

A) I - II B) I - II - III
C) Yalnız III D) I - II - III- IV
2.  

Aşağıdakilerden hangisi borcun unsurlarından değildir?

A) Alacaklı B) Borçlu
C) Banka D) Edim
3.  

Aşağıdakilerden hangisi "hukuksal işlemlerden doğan borç" değildir?

A) Herhangi birinden geri ödemek üzere aldığımız para
B) Vasiyetname
C) Bankadan alınan kredi
D) Kira sözleşmesi
4.  

Aşağıda verilen borç sorumluluklarından hangisi günümüzde uygulanmamaktadır?

A) Kişi varlığı ile sorumluluk
B) Mal varlığı ile sorumluluk
C) Sınırsız sorumluluk
D) Sınırlı sorumluluk
5.  

Aşağıdakilerden hangisi "borç kaynaklarından" değildir?

A) Sebepsiz zenginleşme
B) Haksız fiil ve benzerleri
C) Hukuksal işlemler
D) Örf ve adet
6.  

Aşağıda verilenlerden hangisi sözleşmenin unsurlarından değildir?

A) İrade B) Konu
C) Örf ve adet D) Karşılıklı irade
7.  

Aşağıda verilenlerden hangisi sözleşmenin konusuna ilişkin kısıtlamalardandır?

A) Kişilik haklarına aykırılık
B) Ahlak ve adaba aykırılık
C) Kamu düzenine aykırılık
D) Hepsi
8.  

Bir fiilin haksız fiil sayılabilmesi için bunun hukuka aykırı olması gerekir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu aykırılığı ortandan kaldıran hâllerden değildir?

A) Zorlama B) Mağdurun muvafakati
C) Zorunluluk hâli D) Meşru savunma
9.  

Aşağıda verilenlerden hangisi sebepsiz mal kazanmanın şartlarından değildir?

A) Zenginleşme
B) Zenginleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması
C) Fakirleşme
D) Fakirleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması
10.  

Aşağıda verilenlerden hangisi kanunun sınırladığı beyan hatalarından biridir?

A) Miktarda hata
B) Kişide hata
C) Sözleşmenin konusunda ve niteliğinde hata
D) Hepsi
11.  

Aşağıda verilen sözleşmelerden hangisi mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmeler den değildir?

A) Satım Sözleşmesi B) Kira Sözleşmesi
C) Trampa Sözleşmesi D) Bağışlama Sözleşmesi
12.  

Aşağıda verilenlerden hangisi satım akdinin unsurlarından biri değildir?

A) Satılan Mal B) Anlaşma
C) Semen D) Hiçbiri
13.  

Aşağıda verilenlerden hangisi bağışlama sözleşmesinin türlerinden biri değildir?

A) Elden Bağışlama
B) Bağışlama Taahhüdü
C) Şartlı ve Mükellefiyetli Bağışlama
D) Meşru Bağışlama
14.  

Aşağıda verilen sözleşmelerden hangisi kullandırma borcu doğuran sözleşmelerden değildir?

A) Ödünç Sözleşmesi
B) Tüketim Ödüncü Sözleşmesi
C) Finansal Kiralama Sözleşmesi
D) Satım Sözleşmesi
15.  

Aşağıda verilen sözleşmelerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden değildir?

A) Hizmet Sözleşmesi B) Eser Sözleşmesi
C) Bağışlama Sözleşmesi D) Yayım Sözleşmesi
16.  

Geniş anlamda borç, alacaklı ve borçlu diye isimlendirilen iki taraf arasında doğmuş veya kurulmuş olan hukuki bir bağı ifade eder ki buna "....................." denilmektedir.

17.  

".....................", İki taraflı bir hukuksal işlemdir. Borçlandırıcı bir işlemdir. Sağlar arası, şekle bağlı olmayan sebebe bağlı bir hukuksal işlemdir.

18.  

"..............", bir sözleşme yapma arzusunda olan kimsenin diğer bir kimseye bu maksatla yaptığı öneriyi, daveti ifade eder.

19.  

İcap, muhataba (kabulcüye) geldikten sonra, buna uygun ve olumlu olarak verilecek cevabın adına "....................." denilir.

20.  

"...................." doğuran sözleşmeler birer borçlandırma "taahhüt" işlemi olup yalnızca mülkiyet hakkının devri borcunu doğurur.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 22 soru listeleniyor