SORU BANKASI Filtrele

11.Sınıf Coğrafya Soruları

Soru 1

İlk insanın ortaya çıkışından günümüze kadar geçen sürede ekonomik faaliyetlerin oldukça değişim gösterdiği ve çeşitlendiği görülür.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların yeni kültürlerle ilişkiye girmesi
B) İnsan ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi
C) İnsanların ekonomik değişimlere uyum sağlamaya çalışması
D) Sanayi Devrimi’nin yaşanması
E) İnsanların dünyaya hâkim olma arzularının artması
Soru 2

Besin ihtiyaçlarını avcılık yaparak sağlayan, kaya oyuklarını ve mağaraları barınak olarak kullanan göçebe olan ilk insanlar hangi çağda yaşamışlardır?

A) Neolitik Çağ B) Yontma Taş Çağı
C) Kalkolitik Çağ D) Paleolitik Çağ
E) Mezolitik Çağ
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik Çağ’ın özelliklerinden değildir?

A) İnsanlar mağara ya da ağaç kovuklarında yaşıyordu
B) İnsanlar köpek ve at gibi hayvanları evcilleştirmiştir
C) İnsanların yaşam tarzı göçebe avcılık ve toplayıcılık şeklindeydi
D) İnsanoğlunun yaşadığı en ilkel ve en uzun dönemdir
E) Bu dönemde insan doğadaki uzun ve sivri taşları silah olarak kullanmıştır
Soru 4

Aşağıda Tarih öncesi çağlarda gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.

I. Hayvanların evcilleştirilmesi
II. Ateşten ısınma amacıyla yararlanılması
III. Doğal kaynaklarından yiyecek elde edilmeye başlanması

Yukarıda verilen olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I - II - IIIB) I - III - IIC) II - I - III
D) II - III - IE) III - II - I
Soru 5

Aşağıda tarih öncesi çağların ekonomik yapılarıyla ilgili bazı özellikler verilmiştir.

I. Kaba Taş Çağı - Önce toplayıcık-avcılık sonra avcılık-toplayıcılık
II. Yontma Taş Çağı - Göçebe tarım
III. Yeni Taş Çağı - Çiftçilik ve hayvancılık
IV. Maden Çağı - Ticaret

Buna göre, Tarih öncesi çağlardan hangisi ya da hangilerinde ekonomik yapıları yanlış verilmiştir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II
D) II ve IVE) III ve IV
Soru 6

Yerleşik hayatın benimsendiği ve insan hayatında köklü değişikliklerin başladığı dönemdir. Bu dönemin en önemli özelliği insanın tüketicilikten üreticiliğe geçmesidir.

Göçebeliğin sona ererek yerleşik hayatın başladığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paleolitik Çağ B) Yontma Taş Çağı
C) Kalkolitik Çağ D) Neolitik Çağ
E) Mezolitik Çağ
Soru 7

İnsanın ilk ortaya çıktığı zamanlarda doğa insanı yönlendiriyordu. Fakat zamanla bu durum tersine dönerek insan doğayı kontrolü altına almaya başlamıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin insanın doğayı kontrolü altına almaya başladığının ilk göstergesi olduğu söylenebilir?

A) Toprağı işlemeye başlaması
B) Hayvanları evcilleştirmeye başlaması
C) Topraktan çanak ve çömlekler yapması
D) Ateşi kontrolü altına alması
E) Madenlerden araç ve gereçler yapması
Soru 8

İnsanların toplayıcılık ve avcılığı bırakıp tarımsal faaliyetlere başlaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Doğal koşullar insan yaşantısına etki etmemiştir
B) Bilimsel çalışmalar yapılmıştır
C) Tarihi çağlar başlamıştır
D) Tüketici durumdan üretici duruma geçilmiştir
E) Göçebe hayat tarzı benimsenmiştir
Soru 9

İlk Çağ ekonomilerindeki ekonomik genişlemenin en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölgeler arası ticaret
B) Nüfus artışı
C) Uzun mesafeli ticaret
D) Tarımda gerçekleştirilen yeni teknolojiler
E) İklimdeki değişmeler
Soru 10

Birincil ekonomik faaliyetleri ve bundan elde ettiği ürünleri çok az olmasına rağmen ikincil, üçüncül ve diğer ekonomik faaliyetleri çok fazla gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) HindistanB) TürkiyeC) Almanya
D) ÇadE) Somali
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetlerin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Bu tür ekonomik faaliyetlerde verim düşüklüğü görülür
B) Ham maddenin veya yarı işlenmiş maddelerin işlenip yeni ürünlere, insanların kullanabileceği şekle dönüştürüldüğü faaliyetlerdir
C) Sanayi faaliyetleri ikincil ekonomik faaliyetler grubundadır
D) İkincil ekonomik faaliyetlerin geliştiği ülkeler gelişmiş olan ülkelerdir
E) Nitelikli iş gücü isteği fazla olan ekonomik faaliyetlerden oluşur
Soru 12

Birincil ekonomik faaliyetlerin modern olmayan yöntemlerle yapıldığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenmez?

A) Tarımsal ürün üretiminde dalgalanmaların görülmesi
B) Tarım alanlarının giderek verimsiz hale gelmesi
C) Tarımsal üretimin ve verimin düşmesi
D) Nöbetleşe tarımın her geçen yıl gelişmesi
E) Tarımsal ürünlerde ithalata ihtiyaç duyulması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir ülke ekonomisinde ikincil ekonomik faaliyetlerin büyük önem taşıdığına kanıt olarak gösterilemez?

A) Sanayinin birçok dalının kurulmuş olması
B) Sanayinin milli gelir içindeki payının yüksek olması
C) Sanayinin gelişmiş olması, jeopolitik önemini arttırması
D) Tarımda çalışan nüfusun genel nüfus içindeki oranının yüksek olması
E) Sanayi ürünlerinin ihracatının fazla olması
Soru 14

Bir ülkenin ihracatında ham madde ve yarı işlenmiş maddeler ilk sırayı alırken ithalatında ise sanayi ürünleri ilk sırayı alıyorsa bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kişi başına düşen milli gelir düşüktür
B) Doğal nüfus artış hızı yavaştır
C) Enerji tüketimi azdır
D) Ulaşımı olanakları gelişmemiştir
E) Tarımsal faaliyetlerde modern yöntemler uygulanmamaktadır
Soru 15

Herhangi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin bir bilgi vermez?

A) Nüfusunun eğitim seviyesi
B) Tarımsal faaliyetlerde birim alandan alınan verim
C) Aritmetik nüfus yoğunluğu
D) Çalışan nüfusun sektörlere dağılımı
E) İhracatının ithalatını karşılama oranı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkeleri birbirlerinden ayıran bir ölçüt değildir?

A) Ülkede kilometrekareye düşen insan sayısı
B) Bir yıl içinde ülke genelinde doğan çocuk sayısı
C) İnsani gelişme indeksi
D) Çalışan nüfus içinde nitelikli iş gücünün oranı
E) Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı
Soru 17

Biyoteknoloji, insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Canlıların iyileştirilmesi ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinin biyoteknoloji alanında diğerlerinden daha ileri olduğu söylenebilir?

A) MısırB) BrezilyaC) ABD
D) SudanE) Afganistan
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Kişi başına düşen gelirin yüksek olması
B) Nüfusun büyük bir bölümünün birincil ekonomik faaliyetler dışında çalışması
C) Yerleşme ve ulaşımın yer şekillerinden önemli ölçüde bağımsız olması
D) Nüfus yoğunluğunun az olması
E) Ham madde ithal ederek işlenmiş madde ihraç etmesi
Soru 19

Dünyadaki bütün ekosistemlerin canlı ve cansız türleri bulunmaktadır.

I.Bitki
II.Sıcaklık
III.Mikroorganizma
IV.Karbondioksit
V.Mantarlar (Ayrıştırıcılar)

Buna göre, yukarıda verilenlerden hangileri, ekosistemleri oluşturan canlı çevre unsurları arasında yer almaz?

A) I ve IIB) I ve IVC) II ve III
D) II ve IVE) III ve IV
Soru 20

- Sıcaklığın yıl boyunca yüksek olduğu tropikal kuşakta yaygındır.
- Genel bitki türü uzun boylu otlardan oluşur.
- Aslan, zebra, zürafa gibi iri vücutlu hayvanlar yaygındır.

Yukarıdaki bazı özellikleri verilen biyom, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Savan biyomu
B) Çalılık biyomu
C) Tropikal yağmur ormanları biyomu
D) Ilıman çayır biyomu
E) Tundra biyomu
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...18
18 Sayfada Toplam 341 soru listeleniyor