SORU BANKASI Filtrele

Coğrafya Soruları

1.  

Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurluklarda biriken sular, buzul göllerini oluşturur.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde buzul göllerinin bulunma olasılığı en azdır?

A) MısırB) KanadaC) Norveç
D) DanimarkaE) Finlandiya
2.  

I.Göller
II.Buzullar
III.Okyanuslar
IV.Nehirler

Yukarıdaki su kaynaklarından hangileri tuzlu su özelliği taşır?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) II ve IV
3.  

Aşağıdakilerden hangisi, set göllerinin oluşumunda etkili olan faktörlerden değildir?

A) Alüvyonlar B) Lavlar
C) Dalga ve akıntılar D) Bitki örtüsü
E) Heyelanlar
4.  

Dünyadaki su kaynaklarının dağılımı ve özellikleri hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm su kaynakları sıcaklığın etkisiyle buharlaşır
B) Dünyadaki tatlı su kaynaklarının en büyük bölümünü buzullar ve buz dağları oluşturur
C) Nehirler, göller ve bataklıklar tatlı yüzey sularını oluşturur
D) Dünya’da kişi başına düşen tatlı su dağılımı çöllerde en fazladır
E) Yeraltı suları, yağışlarla yeryüzüne düşen suların yeraltında birikmesiyle oluşur
5.  

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin coğrafi dağılışı ile aktif volkanlar paralellik gösterir?

A) Gayzer B) Karstik kaynak
C) Yamaç Kaynağı D) Artezyen
E) Fay kaynağı
6.  

I.Kayaçların özellikleri
II.Arazinin jeolojik ve tektonik yapısı
III.Suyun geldiği derinlik
IV.Suyun sıcaklığı
V.Yükselti

Yukarıdakilerden hangisi, yeraltı sularının özelliklerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) IB) IIC) IIID) IVE) V
7.  

Üstteki şekilde kesiti verilen kaynağın oluştuğu kayaçların belirgin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolay eriyebilir olmaları
B) Geçirimsiz olmaları
C) Volkanik yörelerde yer almaları
D) Fay hatlarında yer almaları
E) Kutuplara yakın bölgelerde yer almaları
8.  

Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların beslenme kaynaklarından biri değildir?

A) Yağışlar B) Kar erimeleri
C) Buzul erimeleri D) Tuzluluk oranı
E) Yeraltı suları
9.  

Aşağıdaki denizlerden hangisinin Atlas Okyanusu ile bağlantısı yoktur?

A) BaltıkB) KarayipC) Kızıldeniz
D) AkdenizE) Karadeniz
10.  

Deniz suyunun tuzluluk oranını etkileyen en önemli faktör enlemdir.

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış bölgelerin hangisinde yer alan deniz suyunun tuzluluk oranının diğerlerine göre daha yüksek olduğu söylenebilir?

A) IB) IIC) IIID) IVE) V
11.  

Bir akarsuyun açık havza veya kapalı havza özelliğinde olması ile;

I.Bitki örtüsü
II.İklim
III.Yer şekilleri
IV.Ülkenin yüz ölçümü
V.Yer aldığı yarım küre

faktörlerinden hangileri arasında bir ilişki vardır?

A) I ve IIB) II ve IIIC) III ve IV
D) IV ve VE) I ve V
12.  

Göller fazla sularını bir gideğen (göl ayağı) yardımıyla dışarıya boşaltıyorsa, bu göller için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Tektonik göl olduğu
B) Göl sularının tatlı olduğu
C) Yüzölçümünün geniş olduğu
D) Heyelan sonucu oluştuğu
E) Kıyı set gölü olduğu
13.  

Aşağıda akım grafiği verilen akarsulardan hangisinin rejimi düzenlidir?

A)  B)
C)  D)
E)
14.  

Aşağıdaki grafikte kara ve denizlerin yarım kürelerde kapladığı oranlar farklı renklerle gösterilmiştir.

Grafikteki verilere dayanarak;

I.Karaların çoğu KYK’dedir.
II.Her iki yarım kürede de denizlerin oranı karalardan daha fazladır.
III.Denizler GYK’de daha geniş yer kaplamaktadır.
IV.Yarım kürelerin sıcaklık ortalaması aynıdır.

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve IIB) II ve IIIC) III ve IV
D) Yalnız IE) Yalnız IV
15.  

Tektonik göller, yer kabuğunun kırılmaya uğramış bölümlerindeki çukurluklarda oluşur.

Buna göre, aşağıdaki tektonik göllerden hangisi Doğu Afrika Grabeni’nde yer almaz?

A) TanganikaB) NyasaC) Issık
D) VictoriaE) Albert
16.  

Aşağıdaki ırmaklardan hangisi, Asya kıtasında yer almaz?

A) İndusB) FıraC) Kongo
D) GanjE) Yang-Çe(Gökırmak)
17.  

Yukarıda intrazonal topraklara ait kavram şemasında ? işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) LitosollerB) HidromorfikC) Alüvyon
D) ÇernezyomlarE) Kolüvyal
18.  

Mekanik ayrışmanın fazla, toprakların kuru ve gevşek yapıda olduğu bir yörede;

I.Rüzgar
II.Dalga
III.Buzul
IV.Akıntılar

Yukarıdakilerden hangilerinin şekillendirici etkisi daha fazla olur?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) II ve III
19.  

Kimyasal ayrışmanın yeterli olduğu yerlerde toprak oluşumu hızlıdır.

Buna göre, aşağıdaki yörelerden hangisinde toprak oluşumunun daha yavaş olması beklenir?

A) Kongo Havzası
B) Batı Avustralya
C) Güneydoğu Asya kıyıları
D) Batı Avrupa
E) Amazon Havzası
20.  

Kireç taşlarının çözünmesi sonucu oluşan çanakların sular tarafından dolmasıyla karstik göller oluşur. Türkiye’nin jelojik yapısı göz önüne alındığında karstik göllerin aşağıdaki bölümlerden hangisinde yaygın olması beklenir?

A) Batı Karadeniz B) Antalya
C) İçbatı Anadolu D) Doğu Karadeniz
E) Güney Marmara
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...25
25 Sayfada Toplam 491 soru listeleniyor