SORU BANKASI Filtrele

Biyogaz Sistemleri Soruları


Soru 1

Biyogaz üretiminde kullanılan mezofilik bakteriler aşağıda verilen sıcaklık aralıklarından hangisinde daha iyi çalışır?

A) 10-30 ˚CB) 20-40 ˚CC) 30-50 ˚C
D) 40-65 ˚CE) 60-90 ˚C

Soru 2

Elektrik üretimi yapılan biyogaz tesislerinde fermantasyon tankını ısıtmada sıcak su temininin aşağıdaki kaynakların hangisinden sağlanması enerji verimliliği açısından daha uygundur?

A) Sıcak su kazanı B) Güneş enerjisi
C) Kojenerasyon ünitesi D) Kat kaloriferi
E) Isı pompası

Soru 3

Fermantasyon tankının yerden ısıtılmasında kullanılan boru türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) ÇelikB) GalvanizC) PE-X
D) PolietilenE) PVC

Soru 4

Reaktör ısıtma sistemlerinde kollektör kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boru miktarını azaltma
B) Korozyonu önleme
C) Fermantasyonu hızlandırma
D) Isı transferini azaltma
E) Isı dağılımının eşit olmasını sağlama

Soru 5

Dâhili ısıtma sistemlerinde kullanılan çelik borunun PE-X boruya göre avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maliyetinin az olması B) Kolay bulunabilir olması
C) İşçiliğinin kolay olması D) Uzun ömürlü olması
E) Paslanmaz olması

Soru 6

Materyallerin bulaşıcı hastalıklar ve hijyen bakımından belirlenen yasal kriterleri karşılamak üzere termik ön işleme tabi tutulmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrıştırma B) Desülfirizasyon
C) Fermantasyon D) Hijyenleştirme
E) Isıtma

Soru 7

Fermantasyon tankının ısıtılmasında dâhili ısıtma boru sıcaklıkları en fazla kaç derece olmalıdır?

A) 30B) 40C) 45D) 60E) 90

Soru 8

Biyogaz reaktöründe optimum pH aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3-5,5B) 4-6,5C) 4-7D) 5-8E) 7-7,5

Soru 9

Biyogaz tesislerinde hidrojen sülfür aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir?

A) Paramanyetik sensörler B) İletkenlik sensörleri
C) Enfraruj sensörler D) Sıcaklık sensörleri
E) Elektrokimyasal sensörler

Soru 10

Biyogaz reaktöründe yüzer tabaka kontrolü aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle tespit edilir?

A) Gözetleme camından B) Sıcaklık sensörleriyle
C) Enfraruj sensörlerle D) İletkenlik sensörleriyle
E) Paramanyetik sensörlerle

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçlarından biri değildir?

A) Çalışanlara yüksek seviyede sağlıklı bir ortam sunma
B) Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden koruma
C) İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırma
D) Çalışma verimini ve üretimini yavaşlatma
E) Oluşabilecek maddi ve manevi zararların önüne geçme

Soru 12
  1. Malzeme
  2. Makine ve teçhizat
  3. Çevre
  4. İnsan

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iş kazasının oluş sebeplerindendir?

A) Yalnız IIB) I ve IVC) III ve IV
D) II ve IIIE) I, II, III, IV

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi atölye ortamında meydana gelen kazaların oluşma nedenleri arasındadır?

A) İşi yaparken kendine aşırı güvenme
B) Disiplinli davranışlar sergileme
C) Çalışma ortamını dağınık tutmama
D) Doğru davranış sergileme
E) Kişisel koruyucu donanım kullanma

Soru 14

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için aşağıda verilen hangi durumda meydana gelmesi gerekir?

A) Sigortalının iş yerinde bulunmadığı durumda
B) İşveren tarafından yürütülmekte olmayan iş dolayısıyla
C) Çalışanların işverence sağlanan bir taşıtla işine götürüldüğü sırasında
D) Çalışan kişinin işverenden habersiz başka bir yere gittiği durumlarda
E) Kadın çalışanın doğum izninde olduğu zamanlarda

Soru 15

Atölye düzeni ve iş disiplini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İş kazalarının oluşma ihtimalini azaltmak için disiplinsiz çalışılmalıdır.
B) Atölyelere girildiğinde iş güvenliği açısından uygun kıyafetler giyilmelidir.
C) İş elbiselerinin ceplerinde kesici ve delici aletler bulundurulmalıdır.
D) Atölyede başkalarının duyması için yüksek sesle konuşulmalıdır.
E) Nasıl kullanılması gerektiği bilinmeyen makineler tek başına kullanılmalıdır.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yangın anında yapılması gerekenlerden değildir?

A) Çevrede yangın ihbar düğmesi varsa yangın ihbar düğmesine basılmalıdır.
B) Yangın kapalı alandaysa kapı ve pencereler mutlaka açılmalıdır.
C) Güvenli toplanma bölgesine doğru hızlı bir şekilde hareket edilmelidir.
D) Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde itfaiyeye bildirilmelidir.
E) İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için gayret edilmelidir.

Soru 17

İş ekipmanının hazırlanmasında ve kullanılmasında aşağıda verilen hususlardan hangisi yanlıştır?

A) İş ekipmanı sadece tasarım ve üretim amacına uygun işlerde kullanılmalıdır.
B) İş ekipmanı seçilirken sağlık ve güvenlik hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
C) İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi işi yapan kişinin inisiyatifinde yapılmalıdır.
D) İş ekipmanının kullanımı süresince bakımının yaptırılmasına dikkat edilmelidir.
E) İş ekipmanı çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir.

Soru 18
  1. Denetim ve kontrolü daha iyi hâle getirir.
  2. iş kayıplarını önler ve iş yönetimini kolaylaştırır.
  3. Zamandan tasarruf ettirir ve verimliliği azaltır.
  4. Çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri iş organizasyonu yapmanın sağladığı faydalardandır?

A) Yalnız IIB) III ve IVC) I, II, III
D) I, II, IVE) I, III, IV

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi biyogaz tesisinde yangını önleyecek veya sınırlandıracak tedbirlerden değildir?

A) Yangına müdahale ekibi oluşturulmalı ve ekibe gerekli eğitimler verilmelidir.
B) Yangın ihtimaline karşı tesise algılayıcı güvenlik elemanları yerleştirilmelidir.
C) Acil çıkışlar ve söndürme ekipmanlarının yerleri yangın planında belirlenmelidir.
D) Düzenli aralıklarla tatbikatlar yapılmalı ve personel sürekli bilgilendirilmelidir.
E) Yıldırım ihtimaline karşı paratoner sistemi kurulmalı ve pasif olarak bekletilmelidir.

Soru 20

Biyogaz tesisinde iş emniyet analizinin yapılmasının çevre güvenliğine etkisi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Risk değerlendirmesi yapılırken çalışanların fikirlerine başvurulmasını sağlar.
B) Tehlike ve risklerin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.
C) Tehlike ve riskleri önceki çalışma şartlarına göre belirleme imkânı sağlar.
D) İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile çalışan bilincini düşürür.
E) Çalışanların güven duygusu hissettiği ortamların oluşmasını engeller.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 38 soru listeleniyor