SORU BANKASI Filtrele

Çalışma Hayatı Soruları

1.  

Ahlak kurallarına uymayanların karşılaşacakları tepki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günahkâr olma B) Cezalandırılma
C) Ayıplanma D) Alay edilme
E) Dalga geçme
2.  

Sosyal hayatı düzenleyen kurallara uygun şekilde davranmamamız hâlinde göreceğimiz tepkiye ne denir?

A) GünahB) GörgüsüzlükC) Ayıp
D) YaptırımE) Mahalle baskısı
3.  

Aşağıdakilerden hangisi uyulması zorunlu olan hukuk kurallarından değildir?

A) Doktrin
B) İçtihat
C) Uluslararası antlaşmalar
D) İçtihadı birleştirme kararları
E) Kanun
4.  

Örf ve âdet hukuku aşağıdaki kaynaklardan hangisine girer?

A) Yazılı kaynağa
B) Yazılı olmayan kaynağa
C) Yardımcı kaynağa
D) Zorunlu olmayan kaynağa
E) Uluslararası kaynaklara
5.  

Kanunlar aşağıda yer alan hangi makam tarafından çıkartılır?

A) Milli Güvenlik Kurulu B) TBMM
C) Başbakan D) Cumhurbaşkanı
E) Daire müdürlükleri
6.  

Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından biri değildir?

A) Medeni hukuk B) Borçlar hukuku
C) Ticaret hukuku D) Ceza hukuku
E) Aile hukuku
7.  

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bir mahkemenin bağımsız olup olmadığına karar verirken mahkeme tarafından göz önünde tutulması gereken hususlardan değildir?

I. Üyelerin atanma biçimi
II. Görev süreleri
III. Dış baskılara karşı korunaklı olmaları
IV. Tek başına karar verme
V. Teminat verme

A) I, II, IIIB) Yalnız VC) IV, V
D) I, III, VE) II, IV
8.  

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özel şartları arasında yer almaz?

A) İdare, yargısal denetime tabi olmalıdır.
B) Hâkimler, bağımsız ve teminatlı olmalıdır.
C) İdari faaliyetler, önceden bilinebilir olmalıdır.
D) Hukuki güvenlik ilkesi mevcut olmalıdır.
E) İdarenin mali sorumsuzluğu mevcut olmalıdır.
9.  

Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görev birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Buna, güçler ayrılığı ilkesi denilir. Türkiye’de aşağıdaki anayasalardan hangisi ile ilk kez güçler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir?

A) 1876 Kanun-i Esasî B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası
10.  

Aşağıda, ülkemizdeki anayasal adımlar verilmiştir. Kronolojik sıralamasının doğru seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?

I- Islahat Fermanı
II- Sened-i İttifak
III- Tanzimat Fermanı
IV- Kanun-i Esasî
V- II. Meşrutiyet

A) III-I-II-IV-V B) II-IV-I-V-III
C) III-II-I-IV-V D) II-III-I-IV-V
E) I-III-II-V-IV
11.  

Yasama ve yürütme organlarının yürütmede toplandığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1961 Anayasası B) Kanun-i Esasî
C) Teşkilât-ı Esasîye D) 1924 Anayasası
E) 1982 Anayasası
12.  

Normal kanunlarla aynı usullerle ve aynı organlarca değiştirilebilen yani değiştirebilme özelliği kolay olan anayasalara ne ad verilir?

A) Sert Anayasa B) Yumuşak Anayasa
C) Kazuistik Anayasa D) Yazılı Anayasa
E) Çerçeve Anayasa
13.  

Kuvvetler ayrımı ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet organları arasında üstünlük sıralamasıdır.
B) Devlet organlarının birbirlerini mutlak denetlemesidir.
C) Devlet organlarının hiçbir şekilde birbirlerinin işine karışmamasıdır.
D) Kuvvetler arasında medeni bir iş bölümü ve iş birliğidir.
E) Devlet organlarının birbirlerinin işlerine karışmasıdır.
14.  

Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın kabul ettiği temel ilkelerden birisi değildir?

A) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
B) Sosyal devlet
C) Refah devlet
D) Laik devlet
E) Eşitlik
15.  

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin gereklerinden birisi değildir?

A) Sosyal güvenliğin sağlanması
B) İşsizliğin önlenmesi
C) Sağlıklı bir çevre ve konutun sağlanması
D) Toprak mülkiyeti
E) Milli gelirin adaletsiz dağıtımı
16.  

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan değildir?

A) Çalışma hakkı
B) Konut hakkı
C) Sağlık hakkı
D) Yerleşme ve seyahat hakkı
E) Sosyal güvenlik hakkı
17.  

Aşağıdaki haklardan hangisi kamu hakları arasında yer almaz?

A) Kişisel haklar B) Fikri haklar
C) Sosyal haklar D) Siyasi haklar
E) Seçme hakları
18.  

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz statü haklarından biri değildir?

A) Kişi dokunulmazlığı
B) Din ve vicdan hürriyeti
C) Mülkiyet hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı
E) Özel hayatın gizliliği
19.  

Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak insan haklarından biri değildir?

A) Grev ve toplu sözleşme hakkı
B) Yaşama hakkı
C) Kişi özgürlüğü ve güvenliği
D) Düşünce ve ifade özgürlüğü
E) İnanç ve ibadet özgürlüğü
20.  

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir?

A) İnsan hakları kişiseldir.
B) İnsan hakları evrenseldir.
C) İnsan hakları dokunulmazdır.
D) İnsan hakları devredilmezdir.
E) İnsan hakları yöreseldir.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 41 soru listeleniyor