SORU BANKASI Filtrele

Çalışma Hayatı Soruları

1.  

Yeme, içme, dans etme, oturma usullerini düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Din kuralları B) Ahlak kuralları
C) Hukuk kuralları D) Görgü kuralları
2.  

Sosyal hayatı düzenleyici kurala aykırı davrandığımızda karşılaşacağınız tepkiye ne denir ?

A) Ayıplama B) Sosyal ilişki
C) Yaptırım D) Kabalıkla suçlama
3.  

Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir ?

A) cdare Hukuku B) Anayasa Hukuku
C) Medeni Hukuku D) Devletler Özel Hukuku
4.  

işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Özel Hukuk- Ticaret Hukuku
B) Kamu Hukuku-idare Hukuku
C) Kamu Hukuku- Ceza Hukuku
D) Özel Hukuk-iş Hukuku
5.  

Aşağıdakilerden hangi kurala uyulması zorunlu değildir?

A) Tüzük B) Kanun
C) Yönetmelik D) içtihat
6.  

Hakim, uyuşmazlığa çözüm bulmak için aşağıdaki dizilerden hangisini sırasıyla uygular ?

A) Kanun hükümleri-örf ve adet kuralları-içtihatlar
B) Örf ve adet kuralları-Tüzükler-içtihatlar
C) Kanun hükümleri-içtihatlar-Örf ve adet kuralları
D) içtihatlar-Örf ve Adet Kuralları-Kanun Hükümleri
7.  

Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme şartlarından biri değildir ?

A) Türk vatandaşı olmak
B) ilkokul mezunu olmak
C) Askerlik hizmetini yapmış olmak
D) 40 yaşını doldurmuş olmak
8.  

Askerî mahkemelerce verilen hükümlere karşı hangi yüksek mahkemede tekrar incelenme yoluna gidilir ?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Devlet Güvenlik Mahkemesi
C) Askerî Yargıtay
D) Sayıştay
9.  

Aşağıdakilerden hangisi Yürütme Organı içinde yer almaz ?

A) Cumhurbaşkanı B) Bakanlar
C) Milletvekilleri D) Başbakan
10.  

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ nin kanun yapma yetkisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Bakanlar Kurulu ile kamu kurumlarına verilebilir
B) Hükümete verilebilir
C) Bakanlar kuruluna bırakılabilir
D) Yasama yetkisi devredilemez
11.  

Aşağıdaki kurallardan hangisi görgü kurallarına örnek değildir?

A) Özür dilemesini bilmek
B) Otobüste yaşlılara yer vermek
C) Büyüklerine saygılı olmak
D) Fakirlere yardım etmek
12.  

Düğünlerde gelin ve damada takı takılması hangi toplumsal kurala örnektir?

A) Görgü kurallarına B) Ahlak kurallarına
C) Din kurallarına D) Hukuk kurallarına
13.  

“Kişilerin çalışma ve sözleşme hürriyeti” aşağıdaki anayasal haklar grubundan hangisine girer?

A) Kişisel haklar
B) Sosyal ve ekonomik haklar
C) Siyasal haklar
D) Kişilerin dokunulmazlık hakları
14.  

Aşağıdakilerden hangisi suçu kesinleşmemiş, suç işlediği şüphesi bulunan kişiye denir?

A) Mahkûm B) Suçlu
C) Hâkim D) Sanık
15.  

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden değildir?

A) Mahkemelerce konulmaları
B) Bir değer yargısına dayanmaları
C) Soyut bir özellik taşımaları
D) Yaptırıma dayalı olmaları
16.  

Aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı yazılı hukuk kaynaklarından değildir?

A) Anayasa
B) İçtihatları birleştirme kararları
C) Mahkeme kararları
D) Tüzükler
17.  

Şu anda yürürlükte olan Anayasa’mız kaç yılında kabul edilmiştir?

A) 1921B) 1961C) 2000D) 1982
18.  

Kanunları hazırlama, kabul etme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma görevi aşağıdilerden hangisine aittir?

A) TBMM B) Bakanlar Kurulu
C) Anayasa Mahkemesi D) Cumhurbaşkanı
19.  

Daha önce verilmiş mahkeme kararlarına ne ad verilir?

A) Tüzük B) İçtihat
C) Anayasa D) Yönetmelik
20.  

Hâkim uyuşmazlığa çözüm bulmak için aşağıdakilerden hangisini sırasıyla uygular?

A) Kanun-örf ve âdet kuralları-içtihatlar
B) Örf ve âdet kuralları-tüzükler-içtihatlar
C) Kanun-içtihatlar-örf ve âdet kuralları
D) İçtihatlar-örf ve âdet kuralları-kanun
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 154 soru listeleniyor