SORU BANKASI Filtrele

Anatomi ve Fizyoloji Laboratuvarı Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sinir sisteminin görevlerinden F DENİR değildir?

A) Duyuları reseptörler sayesinde algılayan ileten ve cevap oluşturan sistemdir
B) Vücudu çevre şartlarına göre ayarlar
C) Organların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
D) Hafıza ve öğrenme için gerekli deneyimleri özümser
E) Vücuttaki kan üretiminden sorumludur.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde nöronlarla ilgili verilen bilgi yanlıştır?

A) Nöronlar gövde ve uzantıları olmak üzere iki bölümden incelenir
B) Nöronlar belirli dönem aktif olan hücrelerdir
C) Dentrit sinir hücresi gövdesinden çıkan kısa uzantılardır
D) Bazı akson uzantılarında miyelin kılıf bulunur.
E) Nöronlar arasında sinaps boşluğu vardır.

Soru 3

Akson ucundaki sinaptik keseciklerin içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) DopaminB) HistaminC) Serotonin
D) DepominE) Asetilkolin

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi beyin lobu değildir?

A) Lobusleteralis B) Lobusfrontalis
C) Lobusoccipitalis D) Lobusparietalis
E) Lobustemporalis

Soru 5

Aşağıdakiler hangisi beyinden çıkan 12 çift sinirlerden değildir?

A) Koku Alma Siniri (Nervus olfactorius)
B) Görme Siniri (Nervus opticus)
C) Göz Oynatan (Nervus oculomotorius)
D) Makara Sinir (Nervus trochlearis)
E) Ön Ayak hareket(Plexus brachialis)

Soru 6

Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Parasempatik sistem, kalp hızını yavaşlatır.
B) Sempatik sistem, bağırsak hareketlerini yavaşlatır.
C) Parasempatik sistem, tükürük ve bağırsak salgılarını artırır.
D) Parasempatik sistem, kalp damarlarını genişletir.
E) Sempatik sistem göz bebeklerini (pupilla) genişletir

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gözün yardımcı organlarından birisi değildir?

A) Göz kasları B) Göz kapakları
C) Konjunktiva D) Bulbus oculi
E) Glandula lacrimalis

Soru 8

Cornea´nın arkasında dairesel bir oluşum olarak bulunan ve ortasında pupilla denilen delik bulunduran anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) LensB) RetinaC) Konjunktiva
D) ScleraE) İris

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dış kulakta yer alır?

A) Meatus acusticus externus
B) Kulak kemikçikleri
C) Östaki borusu
D) Vestibulum
E) Cochlea

Soru 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi iç kulak için doğrudur?

A) İşitme ve denge duyusuyla ilgili yapılar vardır.
B) Her kulak için beş adet yarım daire kanalı mevcuttur
C) Endo lenf sıvısınnın içerisinde bazalit taşları mevcuttur
D) Bazalit taşları dengeyi sağlar.
E) Hepsi

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sindirim kanalını oluşturan organlardan değildir?

A) İleumB) RectumC) Larynx
D) LinguaE) Rumen

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ağız boşluğunu çevreleyen ve içinde yer alan organlardan değildir?

A) Palatum molle B) Bucca
C) Dentes D) Trachea
E) Lingua

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dişlerin çenede tespitine yarayan oluşumların tanımı için doğrudur?

A) DentesB) GingivaC) Mandibula
D) MaxillaE) Bucca

Soru 14

Dişlerin sınıflandırlmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kesici dişler (dentes incisivi)
B) Köpek dişleri (dentes canini)
C) Ön öğütücü dişler (dentes premolares)
D) Arka öğütücü dişler (dentes molares)
E) Geviş getirenlerde öğütücü dişler bulunmaz

Soru 15

Hayvanların sindirim sistemi organları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yutma esnasında yemin tracheaya kaçmasını önlemek için kapanan kapağa papilla denir.
B) Dil; apex lingua, corpus lingua ve radix lingua olarak 3 kısma ayrılır.
C) Saliva akıntısı, glandula salivares´lerde üretilir ve kanallar aracılığıyla cavum oris´e aktarılır.
D) Tükürük salgısının pH´ı 6,2-7,4 arasında değişir.
E) Geviş getirenlerde üst çene ön öğütücü dişler bulunmaz

Soru 16

Tükürük içinde bulunan hangi madde mikropların öldürülmesinde etkilidir?

A) PityalinB) LizozimC) Kalsiyum
D) BikarbonatE) Fosfat

Soru 17

Midenin giriş ve çıkış delikleri hangisinde doğru adlandırılmıştır?

A) Pectoris - Phraynx B) Cardia - Fundus
C) Cardia - Pylorus D) Diaphragma - Pylorus
E) Duodenum - Outphraynx

Soru 18

Açlık ve tokluk duyumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mide dolu olsa bile besin değeri olmayan maddelerle doluluktan dolayı açlık ortadan kalkmaz.
B) Canlıların açlığa dayanma süreleri, vücutlarında depo edilmiş protein miktarı ve hava durumuna göre değişir
C) Ateşli hastalıklarda besin alınmadığı halde açlık hissi azalır.
D) Açlık neticesinde zayıflama ve sonrasında kan plazmasında bulunan proteinler azalır ve vücutta ödemler görülür.
E) Kanda şeker düşüklüğü (hipoglisemi) bir iştah uyaranıdır.

Soru 19

Aşağıda verilen bilgilerken hangisi doğrudur?

A) Beynin hipotalamusundaki açlık merkezinin harabiyeti neticesinde açlık duyumu ortadan kalkar.
B) Susuzluk neticesinde suyun vücutta tutulmasını sağlamak için, vücutta terlemenin ve idrarın artması durumu görülür.
C) Organizma sadece idrar yoluyla vücuttan su kaybeder.
D) Mide ve barsak enfeksiyonları gibi ateşli hastalıklarda su içme isteği artar.
E) Gebelik sırasında yağ, protein ve bazı minerallere olan ihtiyaç azalır.

Soru 20
  1. Yenidoğan ruminantlarda emilen sıvılar direkt olarak abomasuma geçer.
  2. Süt ineklerinde sağımdan sonra su içme isteği artar.
  3. Köpekler dillerini kaşık şeklinde suya sokarak su içerler.
  4. İçilen su miktarı hayvanın türı rk, yaş ve fizyolojik faktörlerine bağlı olarak değişir.

Hayvanlarla ilgili yukarıda verilen öncüllerden hangileri doğrudur?

A) I- IIIB) I-IIC) I-III-IV
D) I-II-III-IVE) II-IV
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 120 soru listeleniyor