SORU BANKASI Filtrele

Borçlar Hukuku Soruları

Soru 1

Borçlar Hukuku'nun konusunun kapsamı için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I- Borç ilişkisinin doğumu,
II- Hükümleri,
III- Türleri,
IV- Sona ermesi

A) I - II B) I - II - III
C) Yalnız III D) I - II - III- IV
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi borcun unsurlarından değildir?

A) Alacaklı B) Borçlu
C) Banka D) Edim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi "hukuksal işlemlerden doğan borç" değildir?

A) Herhangi birinden geri ödemek üzere aldığımız para
B) Vasiyetname
C) Bankadan alınan kredi
D) Kira sözleşmesi
Soru 4

Aşağıda verilen borç sorumluluklarından hangisi günümüzde uygulanmamaktadır?

A) Kişi varlığı ile sorumluluk B) Mal varlığı ile sorumluluk
C) Sınırsız sorumluluk D) Sınırlı sorumluluk
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi "borç kaynaklarından" değildir?

A) Sebepsiz zenginleşme B) Haksız fiil ve benzerleri
C) Hukuksal işlemler D) Örf ve adet
Soru 6

Aşağıda verilenlerden hangisi sözleşmenin unsurlarından değildir?

A) İrade B) Konu
C) Örf ve adet D) Karşılıklı irade
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi sözleşmenin konusuna ilişkin kısıtlamalardandır?

A) Kişilik haklarına aykırılık B) Ahlak ve adaba aykırılık
C) Kamu düzenine aykırılık D) Hepsi
Soru 8

Bir fiilin haksız fiil sayılabilmesi için bunun hukuka aykırı olması gerekir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu aykırılığı ortandan kaldıran hâllerden değildir?

A) Zorlama B) Mağdurun muvafakati
C) Zorunluluk hâli D) Meşru savunma
Soru 9

Aşağıda verilenlerden hangisi sebepsiz mal kazanmanın şartlarından değildir?

A) Zenginleşme
B) Zenginleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması
C) Fakirleşme
D) Fakirleşmenin haklı bir sebebe dayanmaması
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi kanunun sınırladığı beyan hatalarından biridir?

A) Miktarda hata
B) Kişide hata
C) Sözleşmenin konusunda ve niteliğinde hata
D) Hepsi
Soru 11

Aşağıda verilen sözleşmelerden hangisi mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmeler den değildir?

A) Satım Sözleşmesi B) Kira Sözleşmesi
C) Trampa Sözleşmesi D) Bağışlama Sözleşmesi
Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi satım akdinin unsurlarından biri değildir?

A) Satılan Mal B) Anlaşma
C) Semen D) Hiçbiri
Soru 13

Aşağıda verilenlerden hangisi bağışlama sözleşmesinin türlerinden biri değildir?

A) Elden Bağışlama
B) Bağışlama Taahhüdü
C) Şartlı ve Mükellefiyetli Bağışlama
D) Meşru Bağışlama
Soru 14

Aşağıda verilen sözleşmelerden hangisi kullandırma borcu doğuran sözleşmelerden değildir?

A) Ödünç Sözleşmesi
B) Tüketim Ödüncü Sözleşmesi
C) Finansal Kiralama Sözleşmesi
D) Satım Sözleşmesi
Soru 15

Aşağıda verilen sözleşmelerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden değildir?

A) Hizmet Sözleşmesi B) Eser Sözleşmesi
C) Bağışlama Sözleşmesi D) Yayım Sözleşmesi
Soru 16

Geniş anlamda borç, alacaklı ve borçlu diye isimlendirilen iki taraf arasında doğmuş veya kurulmuş olan hukuki bir bağı ifade eder ki buna "....................." denilmektedir.

Soru 17

".....................", İki taraflı bir hukuksal işlemdir. Borçlandırıcı bir işlemdir. Sağlar arası, şekle bağlı olmayan sebebe bağlı bir hukuksal işlemdir.

Soru 18

"..............", bir sözleşme yapma arzusunda olan kimsenin diğer bir kimseye bu maksatla yaptığı öneriyi, daveti ifade eder.

Soru 19

İcap, muhataba (kabulcüye) geldikten sonra, buna uygun ve olumlu olarak verilecek cevabın adına "....................." denilir.

Soru 20

"...................." doğuran sözleşmeler birer borçlandırma "taahhüt" işlemi olup yalnızca mülkiyet hakkının devri borcunu doğurur.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 22 soru listeleniyor