SORU BANKASI Filtrele

Çalışma Hayatına Hazırlık Soruları

1.  

Turistlerin boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerine ne denir?

A) Animasyon B) Organizasyon
C) Tatil D) Faaliyet
2.  

Bir iş yerinde en alttaki iş görenden en üstteki yöneticiye kadar olan personel zincirine ne ad verilir

A) Hiyerarşi B) Düzen
C) Yönetim D) Sıralama
3.  

Yöneticinin emir ve direktifleri doğrultusunda çalışanlara verilen genel ad nedir?

A) Üst B) Ast
C) İşçi D) Çalışan
4.  

İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları kuralları doğru yanlış, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne ad verilir?

A) Etik B) Davranış
C) Norm D) Kural
5.  

Bir toplumun tüm yaşam biçimine ne ad verilir?

A) Ahlak B) Sosyal hayat
C) Kültür D) Yaşantı
6.  

Aşağıdakilerden hangisi eğlence hizmetleri departmanında uyulması gereken kurallardan değildir?

A) Çalışılan ortamın güvenliğine önem verilmelidir
B) Misafirlerle konuşurken güneş gözlüğü takılmalıdır.
C) Her zaman güler yüzlü olunmalıdır.
D) Her zaman ırk, dil, din konularında konuşmaktan kaçınılmalıdır.
7.  

Eğlence hizmetleri departmanında üstlerin astlarıyla olan ilişkilerinde hangisi yanlıştır?

A) Mütevazı ve açık sözlü olmalıdır.
B) Disiplinsizliği düzeltmelidir.
C) Astlarına karşı tarafsız olmalıdır.
D) Astlarına gereğinden fazla mesafeli durmalıdır.
8.  

Eğlence hizmetleri sektörüne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Astlar, üstlerinin emirlerini dikkate almamalıdır.
B) Üstler, astlarından verimli bir çalışma beklemelidir.
C) Astlar, üstlerine karşı saygılı davranmalıdır.
D) Üstler, mütevazı ve açık sözlü olmalıdır.
9.  

Aşağıdaki davranışlardan hangisi etik dışı bir davranıştır?

A) Sorumluluk B) Sevgi
C) Ayrımcılık D) Hoşgörü
10.  

Aşağıdaki davranışlardan hangisi etik bir davranıştır?

A) Tutumluluk B) Kayırma
C) Ayrımcılık D) Bencillik
11.  

Eğlence hizmetleri sektöründe uygulamaları izleme, gerçekleşen sonuçları planlanan amaçlarla karşılaştırma ve düzeltici eylemlerde bulunma sürecine ne denir?

A) Planlama B) Örgütleme
C) Koordinasyon D) Denetleme
12.  

Faaliyetlerin yöneticiler tarafından faaliyet esnasında denetlenmesine ne denir?

A) İş başında denetleme B) İş dışında denetleme
C) Teftiş D) Kontrol
13.  

Eğlence hizmetleri sektöründe yazılı ve sözlü sorular sorularak müşterilerin tesisle ilgili duygu ve düşüncelerini tespit etmeye ne denir?

A) Röportaj B) Telefonla görüşme
C) Anket D) Test
14.  

Eğlence hizmetleri sektöründe yazılı ve sözlü soruların telefonla müşterilere sorulması olayına ne denir?

A) Posta yoluyla anket B) Telefonla anket
C) Yüz yüze görüşme D) Telefonla iletişim
15.  

Eğlence hizmetleri sektöründe yazılı ve sözlü soruların posta yoluyla misafirlere sorulması olayına ne denir?

A) Posta yoluyla anket B) Telefonla anket
C) Yüz yüze görüşme D) Test
16.  

Eğlence hizmetleri sektöründe yazılı ve sözlü soruların kişilerle yüz yüze görüşülerek sorulması olayına ne denir?

A) Test B) Telefonla anket
C) Yüz yüze görüşme D) Posta yoluyla anket
17.  

Eğlence hizmetleri sektöründe ulaşılmak istenen hedeflerle ulaşılan hedefleri karşılaştırarak işletmenin amacına ulaşıp ulaşmadığını test etme işlemine ne denir?

A) İşletmeyi değerlendirme
B) Personeli değerlendirme
C) Maliyet kontrolü
D) Sonucu değerlendirme
18.  

Bir işletmede işe yeni başlayanların ve çalışanların mesleki bilgi ve görgülerini artırmak için yapılan çalışmalara ne denir?

A) Gezi
B) Eğitim seminerleri düzenleme
C) Eğitim
D) Bilgilendirme
19.  

Eğlence ve aktivite departmanında denetim işini kim yapar?

A) Eğlence hizmetleri müdürü
B) Mutfak şefi
C) Eğitim müdürü
D) Ön büro müdürü
20.  

Animatörlerin iş başında denetlenmesinde aşağıda yer alan kriterlerden hangisi kontrol edilmez?

A) Eğitim durumu
B) İşe geliş-gidiş saatleri
C) Kişisel temizlik ve görüntüleri
D) Aktivitelerin kurallarına uyulup uyulmadığı
Seçilen
Soru
Sayısı
0