SORU BANKASI Filtrele

Çalışma Hayatına Hazırlık Soruları

Soru 1

Turistlerin boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerine ne denir?

A) Animasyon B) Organizasyon
C) Tatil D) Faaliyet
Soru 2

Bir iş yerinde en alttaki iş görenden en üstteki yöneticiye kadar olan personel zincirine ne ad verilir

A) Hiyerarşi B) Düzen
C) Yönetim D) Sıralama
Soru 3

Yöneticinin emir ve direktifleri doğrultusunda çalışanlara verilen genel ad nedir?

A) Üst B) Ast
C) İşçi D) Çalışan
Soru 4

İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları kuralları doğru yanlış, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne ad verilir?

A) Etik B) Davranış
C) Norm D) Kural
Soru 5

Bir toplumun tüm yaşam biçimine ne ad verilir?

A) Ahlak B) Sosyal hayat
C) Kültür D) Yaşantı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi eğlence hizmetleri departmanında uyulması gereken kurallardan değildir?

A) Çalışılan ortamın güvenliğine önem verilmelidir
B) Misafirlerle konuşurken güneş gözlüğü takılmalıdır.
C) Her zaman güler yüzlü olunmalıdır.
D) Her zaman ırk, dil, din konularında konuşmaktan kaçınılmalıdır.
Soru 7

Eğlence hizmetleri departmanında üstlerin astlarıyla olan ilişkilerinde hangisi yanlıştır?

A) Mütevazı ve açık sözlü olmalıdır.
B) Disiplinsizliği düzeltmelidir.
C) Astlarına karşı tarafsız olmalıdır.
D) Astlarına gereğinden fazla mesafeli durmalıdır.
Soru 8

Eğlence hizmetleri sektörüne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Astlar, üstlerinin emirlerini dikkate almamalıdır.
B) Üstler, astlarından verimli bir çalışma beklemelidir.
C) Astlar, üstlerine karşı saygılı davranmalıdır.
D) Üstler, mütevazı ve açık sözlü olmalıdır.
Soru 9

Aşağıdaki davranışlardan hangisi etik dışı bir davranıştır?

A) Sorumluluk B) Sevgi
C) Ayrımcılık D) Hoşgörü
Soru 10

Aşağıdaki davranışlardan hangisi etik bir davranıştır?

A) Tutumluluk B) Kayırma
C) Ayrımcılık D) Bencillik
Soru 11

Eğlence hizmetleri sektöründe uygulamaları izleme, gerçekleşen sonuçları planlanan amaçlarla karşılaştırma ve düzeltici eylemlerde bulunma sürecine ne denir?

A) Planlama B) Örgütleme
C) Koordinasyon D) Denetleme
Soru 12

Faaliyetlerin yöneticiler tarafından faaliyet esnasında denetlenmesine ne denir?

A) İş başında denetleme B) İş dışında denetleme
C) Teftiş D) Kontrol
Soru 13

Eğlence hizmetleri sektöründe yazılı ve sözlü sorular sorularak müşterilerin tesisle ilgili duygu ve düşüncelerini tespit etmeye ne denir?

A) Röportaj B) Telefonla görüşme
C) Anket D) Test
Soru 14

Eğlence hizmetleri sektöründe yazılı ve sözlü soruların telefonla müşterilere sorulması olayına ne denir?

A) Posta yoluyla anket B) Telefonla anket
C) Yüz yüze görüşme D) Telefonla iletişim
Soru 15

Eğlence hizmetleri sektöründe yazılı ve sözlü soruların posta yoluyla misafirlere sorulması olayına ne denir?

A) Posta yoluyla anket B) Telefonla anket
C) Yüz yüze görüşme D) Test
Soru 16

Eğlence hizmetleri sektöründe yazılı ve sözlü soruların kişilerle yüz yüze görüşülerek sorulması olayına ne denir?

A) Test B) Telefonla anket
C) Yüz yüze görüşme D) Posta yoluyla anket
Soru 17

Eğlence hizmetleri sektöründe ulaşılmak istenen hedeflerle ulaşılan hedefleri karşılaştırarak işletmenin amacına ulaşıp ulaşmadığını test etme işlemine ne denir?

A) İşletmeyi değerlendirme B) Personeli değerlendirme
C) Maliyet kontrolü D) Sonucu değerlendirme
Soru 18

Bir işletmede işe yeni başlayanların ve çalışanların mesleki bilgi ve görgülerini artırmak için yapılan çalışmalara ne denir?

A) Gezi
B) Eğitim seminerleri düzenleme
C) Eğitim
D) Bilgilendirme
Soru 19

Eğlence ve aktivite departmanında denetim işini kim yapar?

A) Eğlence hizmetleri müdürü
B) Mutfak şefi
C) Eğitim müdürü
D) Ön büro müdürü
Soru 20

Animatörlerin iş başında denetlenmesinde aşağıda yer alan kriterlerden hangisi kontrol edilmez?

A) Eğitim durumu
B) İşe geliş-gidiş saatleri
C) Kişisel temizlik ve görüntüleri
D) Aktivitelerin kurallarına uyulup uyulmadığı
Seçilen
Soru
Sayısı
0