SORU BANKASI Filtrele

Aseptik Uygulamalar Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi enfekte atık olarak değerlendirilir?

A) Piller, kırık termometreler
B) Kan basıncı ölçüm cihazları
C) Radyoterapi veya laboratuvar araştırmalarından artan sıvılar
D) Enfekte hastalarla temas eden araç gereçler, dokular
E) Miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçlar
2.  

Aşağıdakilerden hangisi farmösotik atık olarak değerlendirilir?

A) Piller, kırık termometreler
B) Kan basıncı ölçüm cihazları
C) Radyoterapi veya laboratuvar araştırmalarından artan sıvılar
D) Enfekte hastalarla temas eden araç gereçler, dokular
E) Miadı dolmuş veya kullanılmayan ilaçlar
3.  

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar:
I. Patolojik tıbbi atıkları ifade eder.
II. infeksiyöz tıbbi atıklar ifade eder.
III.Kesici delici tıbbi atıkları ifade eder.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I-II-III
D) I ve IIE) I ve III
4.  

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda sağlık kuruluşlarında oluşan atıkların kompozisyonu ile ilgili olarak tıbbi atıklar içinde en fazla yere sahip olan atık türüdür?

A) Evsel atık yönetim sistemi ile işlenebilen genel tıbbi atıklar
B) Patolojik ve enfekte atık
C) Kesici atık
D) Kimyasal ve farmasötik atık
E) Radyoaktif veya sitotoksik atık
5.  

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atık üreticilerin yükümlülüklerinden değildir?

A) Ünite içi atık yönetim planını hazırlamak
B) Geçici atık deposu inşa etmek, konteyner bulundurmak
C) Personeli eğitmek
D) Atıkların yok edilmesi ile ilgili harcamaları karşılamak
E) Mevzuat düzenlemek
6.  

Aşağıda verilenlerden hangisi, kırmızı renkli atık torbalarında toplanması gereken atık türüdür?

A) Ağzı sıkıca kapatılmış enfekte atık
B) Evsel nitelikli atıkların
C) Kesici ve delici özelliği olan atıklar
D) Radyoaktif atıklar
E) Ambalaj atıkları
7.  

Aşağıdakilerden hangisi, geçici tıbbi atık depolama ünitesinin özelliklerinden değildir?

A) iki ayrı bölmeden oluşur (tıbbi atık + evsel atık).
B) En az 5 günlük atık hacmi şeklinde yapılmalıdır.
C) Deponun tabanı ve duvarları; sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi kolay bir malzeme ile kaplanmalıdır.
D) Yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi, bakteri tutucu hava filtreleri bulunmalıdır.
E) Kapılar dışa açılır veya sürmeli olmalı ve turuncu renge boyanmalıdır.
8.  

Aşağıda verilenlerden hangisi, geçici tıbbi atık deposu inşa etmek zorunda olan sağlık birimidir?

A) En az 10 yatağa sahip sağlık birimleri
B) 10'dan az yatağa sahip sağlık birimleri
C) En az 20 yatak kapasitesine sahip sağlık birimleri
D) 20'den daha az yatağa sahip sağlık birimleri
E) 50 yatak ve üstüne sahip sağlık birimleri
9.  

Aşağıdakilerden hangisi, torbaların teknik özelliklerinden değildir?

A) Yırtılma, patlamaya karşı dayanıklı ve kolay taşınabilir.
B) Orijinal orta dansiteli polietilen hammadden yapılmış ve tabanı çift dikişli çift taban dikişli, körüksüz ve sızdırmaz olarak üretilen
C) Çift kat kalınlığı 100 mikron
D) Maksimum taşıma kapasitesi 10 kg
E) Her iki yüzünde uluslararası ?Biyotehlike amblemi? ve ?DiKKAT TIBBi ATIK? yazısının olmalı.
10.  

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atıkların düzenli depolanmasında uygulanmaz?

A) Depo gövdesine yüzeysel su girmeyecek şekilde sızdırmaz hâle getirilir.
B) Taban geçirimsizliğine dikkat edilir.
C) Tıbbi atıklar sıkıştırılır.
D) Atıkların üstü önce kireç, sonra da en az 30 cm toprak ile örtülür.
E) Çevre ve Orman Bakanlığından ön lisans ve lisans alınır.
11.  

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atık geçici depolama yerinin ruhsatını vermeye yetkili kurumdur?

A) Sağlık Baklanlığı- Çevre ve Orman Bakanlığı
B) Çevre ve Orman Bakanlığı- Valilik
C) Çevre Orman il Müdürlüğü- Sağlık Müdürlüğü
D) Valilik-Belediye
E) Büyükşehir Belediyesi- il Özel idaresi
12.  

Aşağıdakilerden hangisi, mülki amirlerin tıbbi atıklarla ilgili görevlerinden biri değildir?

A) Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili bütün faaliyetlerin denetimini yapmak, aykırılık hâlinde yaptırım uygulamak
B) Oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını yılsonunda rapor hâlinde Bakanlığa göndermek
C) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermek
D) Tıbbi atık bertaraf ücretini belirlemek
E) Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine ön lisans/lisans vermek
13.  

Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin tıbbi atıklarla ilgili görevlerinden biri değildir?

A) Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak
B) Tıbbi atıkları geçici atık deposundan/konteynerinden alarak taşımak
C) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak, işletmek
D) Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermek
E) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans vermek
14.  

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atıkların yakılması sistemi özelliklerinden değildir?

A) Düşük maliyetlidir.
B) Çok değişik tıbbi atık işlenebilir.
C) Yüksek ısıda patolojik atıklar yok olur.
D) Atık hacmi çok küçülür (% 7-10'lara kadar inebilir).
E) Yüksek ısıya ulaşmak ve tesisin kurulumunun maliyeti yüksektir
15.  

Aşağıda verilen atıklardan hangisi için, mavi çöp torbaları kullanılmaz?

A) Enfekte olmamış serum şişeleri
B) Kâğıt, karton, plastik gibi geri dönüşen çöpler
C) Bahçe atıkları
D) Yemekhane atıkları
E) Talaşla yoğunlaştırılmış sıvı atık
16.  

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atık yönetiminin genel ilkelerinden biri değildir?

A) Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esastır.
B) Tıbbi atıkların tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır.
C) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması gerekir.
D) Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür.
E) Sağlık kuruluşları ve belediyeler, oluşan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarını kayıt altına almakla yükümlü değildir.
17.  

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atıkların yakma tesislerinin kurulacağı yerlerin özelliklerinden biridir?

A) Karstik bölgelerde; taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde kurulabilir.
B) Heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde kurulabilir.
C) En yakın yerleşim yerine uzaklığı 1000 metreden az olamaz.
D) Evsel nitelikli atıkların yakılması için kullanılan yakma fırınlarında tıbbi atıklarda yakılabilir.
E) Yer seçiminde hâkim rüzgar yönü dikkate alınmaz.
18.  

Tıbbi atıkların zararlarından en fazla etkilenen meslek grupları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlık çalışanları
B) Çamaşırhane, temizlik, transport işçileri
C) Atıkları bertaraf eden işçiler
D) Çöpçü ve fırıncılar
E) Çöp karıştırıcıları
19.  

Patojen içerdiğinden kuşku duyulan laboratuvar kültürleri, karantina koğuşlarından çıkan atıklar, hastalarla temas eden araç gereçler, dokular, ....................... örnektir.

20.  

Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili bütün faaliyetlerin denetimini yapmak .............. .... ............... yetkisindedir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 26 soru listeleniyor